Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1157
Dodano: 25 kwietnia 2017

Gdzie powinnam ująć w bilansie 2016 wkłady budowlane. Osiedle było budowane w latach 90. W zobowiązaniach czy funduszach?

Pytanie 1156
Dodano: 25 kwietnia 2017

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może różnicować wysokości oplat na fundusz remontowy na członków i nie-członków?
Czy spółdzielnia może przeznaczyć nadwyżkę bilansowa na zasilenie funduszu remontowego, a następnie żądać od nie-członków wyrównania (dopłaty) do funduszu żeby zrównoważyć takie zasilenie dla członków?

Pytanie 1155
Dodano: 25 kwietnia 2017

Jedyny właściciel mieszkania zmarł. Pozostało zadłużenie z opłat za mieszkanie za życia zmarłego i rośnie dalej. Spadkobiercy są nieznani i nie skontaktowali się ze S M .
Jak należy postępować aby odzyskać zadłużenie i sprawa zadłużenia nie uległa przedawnieniu?

Pytanie 1154
Dodano: 25 kwietnia 2017

Za 2016 rok Spółdzielnia osiągnęła nadwyżkę bilansową netto w kwocie ponad 220 tys.zł. Chcielibyśmy w tym roku zakupić traktorek-ciągnik do koszenia i odśnieżania - koszt około 150 tys. zł.
Czy nadwyżkę bilansową w tej kwocie można przekazać na fundusz zasobowy i z tego funduszu sfinansować zakup traktorka - umorzenie będzie szło w ciężar funduszu, czy też należy postąpić inaczej?

Pytanie 1153
Dodano: 25 kwietnia 2017

Proszę o informację jakich dokonać księgowań dla lokali mieszkalnych przeniesionych w odrębna własność .Kwota wkładów budowlanych do wyksięgowania 805 (fundusz wkładów) przekracza minimalnie stan środków trwałych 010

Pytanie 1152
Dodano: 25 kwietnia 2017

Czy spółdzielnia w świetle uchwały NSA 2/15 z 19.10.2015 musi mieć zgodę właścicieli nie będących członkami spółdzielni na docieplenie budynku. W naszej ocenie nie jest to związane z eksploatacją i utrzymaniem - jak można coś utrzymywać i eksploatować czego jeszcze nie ma?

Pytanie 1151
Dodano: 25 kwietnia 2017

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Wystąpiłam do Rady Nadzorczej z wnioskiem o ustalenie regulaminu zamawiania usług i robót budowlanych. Rada Nadzorcza nie odpowiada. Co zrobić? Czy mogę zaskarżyć jej bezczynność do Walnego Zgromadzenia?

Pytanie 1150
Dodano: 25 kwietnia 2017

Rada Nadzorcza mojej Spółdzielni uchwała zatwierdziła kalkulację stawki opłat za centralne ogrzewanie w wysokości 4,05 zł/m2 obowiązującą od 1.01.2015r. Nie było zmiany uchwały RN. W zawiadomieniu Zarządu z dnia 20.03. 2015r przesłanym członkom podano, iż stawka w/w będzie obowiązywać od 01.07.2015r jednak nie w wysokości 4.05 zł/m2 a 4,30 zł/m2. A więc od członków pobierano w okresie od stycznia do czerwca 2015r zawyżoną opłatę o 0,45 zł/m2 w stosunku do obowiązującej do 31.12.2014r a od 1 lipca do 31.12.2015r o 0,25 zł/m2 w stosunku do stawki podanej w zawiadomieniu spółdzielni. Spowodowało to pobranie przez spółdzielnię moim zdaniem nienależnej kwoty w wysokości 174.965,28 zł. Na moje pismo zarząd w dniu 23.03.2016r odpowiada mi. że te nienależne pobrane środki były potrzebne na zabezpieczenie wkładu do pozyskania środków zewnętrznych na modernizację kotłowni. Uczyniono to w oparciu o wniosek zarządu do Rady Nadzorczej. Tych dokumentów zarząd nie przedstawił. Moim zdaniem zarząd mojej spółdzielni narusza prawo.

Pytanie 1149
Dodano: 25 kwietnia 2017

Od 2014 r., każdego roku budynek miał nadpłatę, czyli przychody z opłat były wyższe od kosztów eksploatacji (art. 6. ust. 1 usm). Spółdzielnia jednak rozpoczyna każdy rok BO= Czy jest to zgodne z prawem, aby nadpłata nie przechodziła na rok następny? Czy mamy prawo, jako członkowie sp-ni, żądać zwrotu kwot nadpłaty przypadających na każdy lokal i domagać się obniżenia opłat?

Pytanie 1148
Dodano: 25 kwietnia 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ma obowiązek przedstawić „sprawozdanie z działalności Zarządu” na Walnym Zebraniu za dany rok sprawozdawczy.
Co zrobić jeśli to sprawozdanie jest nieużyteczne, gdyż nie zawiera merytorycznych informacji, a wnoszone uwagi są przez Zarząd ignorowane. Bezpośrednia demokracja nie zdaje egzaminu, gdyż większość głosuje „za”, prowadzi to do wielkiej patologii.

Moja odpowiedź na pewno Pani nie zadowoli, ale skoro Walne zgromadzenie członków przyjęło to sprawozdanie może Pani jedynie w sadzie kontestować te uchwałę żądając jej unieważnienia. Co do pozostałych Pani sformułowań nie potrafię się ustosunkować.