Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 225
Dodano: 29 lipca 2007

Po wprowadzeniu zmian w podatku dochodowym od osób prawnych mam pytanie dotyczące zapisu tego podatku w rachunku zysku i strat. Jak wiadomo część opodatkowanych dochodów Spółdzielni to zarówno odsetki z lokat i dochody z lokali użytkowych. W rachunku zysków i strat jest tylko jedna pozycja do zapisu podatku dochodowego i czytając rachunek zysków i strat taki zapis jest niewarygodny bo wygląda tak , jakby obciązany był całym podatkiem wynik na pozostałej działalności Spółdzielni , ten który ustalany jest na podstawie przychodów i kosztów finansowych i przychodów i kosztów operacyjnych . A skoro Spółdzielnia prowadzi bezwynikowa działalność to w której części rachunku zysków i strat umieścić dochody z lokali użytkowych i najmu i nałożony na te dochody podatek?

Pytanie 224
Dodano: 29 lipca 2007

Czy nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2006 , która zwiększa przychody roku 2007 jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Pytanie 223
Dodano: 29 lipca 2007

Zwracam się z prośbą o podpowiedź, jak poprawnie powinnam zaksięgować następujące zdarzenia gospodarcze.
Krynicka SM w drodze przetargu ustanowiła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, który nadal jest własnością spółdzielni. Nabywcy wystawiono 2 Fvat:
1-za zaliczkę na zakup tego prawa (w wys. 5000 brutto-VAT 22%),
2-za zakup prawa do własności lokalu (w wys. 80967,30-VAT 22%).
Nurtująca w tej sprawie jest dla mnie kwestia VAT-u (czy będzie to działalność zwolniona czy można odliczyć VAT), a także CIT.

Pytanie 222
Dodano: 28 czerwca 2007

Dłużnicy, którzy nie mają tytułu prawnego do lokalu (zostali wykreśleni, a niektórzy mają wyrok eksmisyjny) wyrażają chęć zamiany z osobami z poza Sp-ni deklarując spłatę długu. Czy Sp-nia ma prawo wyrazić zgodę na zamianę osobom, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu?

Pytanie 221
Dodano: 28 czerwca 2007

Kto może zostać Głównym Księgowym w spółdzielni mieszkaniowej, czy ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych lub prawo spółdzielcze określa wymagania co do wykształcenia i kwalifikacji na to stanowisko w spółdzielczości mieszkaniowej?

Pytanie 220
Dodano: 28 czerwca 2007

Statut naszej spółdzielni zawiera zapis cyt:"do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat". Pytanie moje dotyczy wyniku za rok 2006.
Nasza spółdzielnia ustala wynik odrebnie:
1.różnica między kosztami a przychodami GZM zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym i jest wykazywana w bilansie jako rozliczenia międzyokresowe kosztów lub przychodów. Przed ustaleniem tej kwoty włączany jest przychód z wynajmu lokali i relamy w celu przeznaczenia tego przychodu na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. I tak ustalona kwota przenoszona jest na konto 647 lub 845.
2. odrębnie ustalany jest wynik z operacji finansowych np. odsetek od lokat (od środków skumulowanych na fundusz remontowy), pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, które są związane wyłącznie z GZM tj. zwrot kosztów sądowych związanych z egzekwowaniem należności za lokal, odsetek od nieterminowych wpłat.
A więc wszystko to jest związane z GZM. Nie traktujemy tego jako nadwyżki bilansowej. Innej działalności nie prowadzimy.Po zatwierdzeniu sprawozdania zgodnie z przepisami przeznaczamy na cele związane z eksploatacją zasobów mieszkaniowych.Mamy jednak wątpliwość.
Nasze pytanie czy wynik z operacji finansowych, pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych w nawiązaniu do zapisu w statucie powinno zatwierdzać Walne Zgromadzenie.

Pytanie 219
Dodano: 28 czerwca 2007

Są trzy wspólnoty mieszkaniowe, w jednej z nich zlokalizowana jest kotłownia jako część wspólna właścicieli. Mieszkam w tym budynku. Obecnie właściciel urządzeń w tej kotłowni sporządził umowę sprzedaży tych urządzeń i materiałów na rzecz wszystkich trzech wspólnot po 5 zł wartości dla każdej.
Czy istnieje taka możliwość sprzedaży urządzeń za 15 zł na rzecz wszystkich, czy powinna być sprzedaż tych urządzeń wyłącznie na rzecz wspólnoty, która jest właścicielem lokalu kotłowni, czym to wyposażenie będzie dla mnie i jakie rodzi to skutki.

Pytanie 218
Dodano: 28 czerwca 2007

Czy zawierając akt notarialny z ZE na sprzedaż gruntu pod stacją TRAFO, jeśli oprócz ceny gruntu (z wyceny) doliczymy koszt rzeczoznawcy i podziału nieruchomości, to czy cała uzyskana kwota bedzie stanowić dochód w rozumieniu Ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (koszty za podzial zostały poniesione w latach wcześniejszych).
Czy cała należność winna być objeta podatkiem VAT 22%

Pytanie 217
Dodano: 28 czerwca 2007

Czy po 1 stycznia 2008 roku przekształcenie spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu w odrębna własność będzie opodatkowane stawka 22%? Ustanowienie tych praw i zasiedlenie budynków nastąpiło przed 1 maja 2004 roku.

Pytanie 216
Dodano: 28 czerwca 2007

Spóldzielnia posiada bardzo duzą nadwyżkę kosztów nad przychodami z lat poprzednich. Jakie SA sposoby jej zlikwidowania, podniesienie bieżących opłat pokrywających ta nadwyżkę powodowałoby bardzo duże podwyżki czynszu?. Czy możliwe jest podjęcie decyzji o niewykonywaniu remontów i przeznaczenie środków z funduszu remontowego na jej zmniejszenie? Tego domaga się Rada Nadzorcza spółdzielni.