Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 152
Dodano: 07 lutego 2007

Czy odsetki od lokat założonych dzięki posiadanym środkom funduszu remontowego w związku z wykorzystaniem ich w przyszłości właśnie na cele utrzymania zasobów mieszkaniowych będą zwolnione z podatku CIT czy opodatkowane?

Pytanie 151
Dodano: 07 lutego 2007

Spółdzielnia posiada również garaże podziemne pod budynkami i niewielką część niesprzedaną garaży wynajmuje. Czy ta działalność będzie rodzić obowiązek podatkowy w roku 2007?

Pytanie 150
Dodano: 07 lutego 2007

Czy gospodarką zasobami mieszkaniowymi będą również lokale użytkowe będące własnością członków Spółdzielni posiadającyh spółdzielcze własnościowe prawo. Nadmieniam, że lokale te mieszczą się na parterze budynku wielorodzinnego i Spółdzielnia pobiera od właścicieli tych lokali wyłacznie opłaty eksploatacyjne zatwierdzone przez Radę Nadzorczą na podstawie planu gospodarczego na rok 2007 w celu pokrycia kosztów. Czy od tych przychodów zrównanych z kosztami - zgodnie z planem finansowym na rok 2007 - będzie obowiązywał podatek dochodowy od osób prawnych?

Pytanie 149
Dodano: 07 lutego 2007

Jestem członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej z ustanowioną odrębną własnością lokalu.
Czy Spółdzielnia jako sprawujaca zarząd powierzony ustanowiony z mocy ustawy o SM, zobowiązana jest powierzyć to zarządzanie osobie fizycznej z uprawnieniami - licencją zarządzania nieruchomościami zgodnie z Art. 184 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomociami. W przypadku gdy brak jest takiej osoby kto osobowo w takim przypadku odpowiada za zarządzanie majatkiem który stanowi oczywicie współwłasnosć Spółdzielni lecz także osób będących własnością członków i osób nie będących członkami

Pytanie 148
Dodano: 07 lutego 2007

Mieszkam w Zamościu/lubelskie/w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. W .Lukasińskiego, dysponując spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego. Wraz z małżonką nie jesteśmy zainteresowani przekształceniem tego prawa w pełną własność, czemu dawaliśmy wielokrotnie wyraz na piśmie w korespondencji ze Spółdzielnią. Nasza Spółdzielnia ze środków funduszu zasobowego wykupiła grunty od miasta Zamościa z bonifikatą wnoszącą "aż" 24%.Zmieniła również regulamin finansowy Spółdzielni dodając punkt, iż lokatorzy mają zwrócić pełne koszty wykupu tej ziemi-co nie oznacza, że stają się jej właścicielami/w części pod budynkiem/.Dopiero po obowiązkowym zwrocie tych kwot można wypełnić wniosek o przekształcenie prawa do własności w pełną własność. Inwestycja/nasz dom mieszkalny/została rozliczona w 1986 i do dnia dzisiejszego opłaciliśmy w pełni wkład budowlany. Obecnie spółdzielnia żąda uzupełnienia tego wkładu o koszt wykupu gruntu.Mało tego-z nadpłaty czynszu mieszkaniowego zabrała nasze pieniądze na koszt tego gruntu a reszty domaga się sądownie.Pierwszą sprawę w Sądzie Rejonowym w Zamościu przegraliśmy,a apelację na posiedzeniu niejawnymw składzie jednoosobowym Sąd Okręgowy w Zamościu odrzucił-domagamy się uzasadnienia tegoż.W przypadku zainteresowania się Pana tym problemem dysponujemy jego pełną dokumentacją.

Pytanie 147
Dodano: 07 lutego 2007

Czy Spółdzielnia ma prawo w 2006 roku naliczyć mi odsetki za nieterminowe wpłaty aż za 2004?Jak daleko wstecz mogą się cofnąć? Swoje zadłużenie spłaciłam w październiku 2006 r.
Czy funkcję głównego księgowego może połnić osoba posiadająca wykształcenie średnie: technik rachunkowości (2 letnie studium)?

Pytanie 146
Dodano: 07 lutego 2007

Proszę o udzielnie informacji czy dokonywane księgowania są prawidłowe (spółdzielnia ewidencjonuje koszty tylko na kontach zespołu 5 ):
1/ naliczenie funduszu remontowego : 204/856 i księgowanie dodatkowe w koszty 501/700
2/ remonty pokrywane funduszem remontowym : 856/200
3/ nadwyżka bilansowa za rok poprzedni wykazana na koncie 647 (rozliczenie międzyokresowe wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi) w kwocie np. 10 000 zł po zatwierdzeniu sprawozdania przez WZCZ oraz podjęciu uchwały co do jej podziału jest zaksięgowana w nastepujący sposób:
a/ przeznaczona na fundusz remontowy: 647/856 - kwota 2 000 zł
b/ przeznaczona na pokrycie kosztów roku bieżącego: 647/700 - kwota 8 000 zł
Czy te zapisy są prawidłowe?

Pytanie 145
Dodano: 07 lutego 2007

Jako Spółdzielnia zarządzamy wspólnotami mieszkaniowymi. Przychody z tyt. zarządzania księgowaliśmy na kontach 201-1 Wn i 704-1 Ma. Natomiast koszty w wysokości przychodów na kontach 724 -1 Wn i 555-1 Ma, czyli pomniejszaliśmy koszty zarządu o cały przychód z tyt. zarządzania. W związku z opodatkowaniem Sp-ni od 2007r jak powinniśmy skalkulować koszty z tyt. zarządzania (jaka część kosztów Zarządu Spółdzielni przypada na Wspólnoty Mieszkaniowe) i w jaki sposób je zaksięgować. W związku z obsługą wspólnot ponosimy koszty z tyt. wynagrodzeń pracowników, ryczałty na paliwo, materiały biurowe, energie, itp.

Pytanie 144
Dodano: 07 lutego 2007

Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytanie. W związku z toczącym się postępowaniem sądowym o zwrot należności od dłużnika (członka spółdzielni) wynoszącej około 40 000 zł, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o utworzeniu funduszu rezerwowego w celu utworzenia rezerwy na pokrycie ewentualnych skutków przegrania toczącego się postępowania sądowego. Wpłaty na ten fundusz wynoszą 0,30 zł od m2. Po zebraniu odpowiedniej kwoty tj. po 1.07. 2007 r. wpłaty na ten fundusz ustaną. Czy spółdzielnia powinna od pobieranych kwot płacić podatek dochodowy? Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nadwyżka z tego funduszu zasili fundusz remontowy.

Pytanie 143
Dodano: 07 lutego 2007

Jestem pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej w Sosnowcu. Po ostatnim szkoleniu dotyczącym problematyki spółdzielczości mieszkaniowej pojawiły się we mnie pewne wątpliwości na temat właściwego terminu i wysokości zaliczki podatku dochodowego od osób prawnych za miesiąc grudzień. Do tej pory byłam przekonana, iż zaliczka za miesiąc grudzień w spółdzielni mieszkaniowej ustalana jest zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli do 20-go grudnia powinna być przekazywana zaliczka za miesiąc listopad i grudzień (tzw. "podwójna" zaliczka). Natomiast na ostatnim szkoleniu pewna księgowa z innej spółdzielni mieszkaniowej poruszyła tą kwestię po odbytej w jej spółdzielni kontroli podatkowej z Urzędu Skarbowego. Okazało się, że ta kontrola z US stwierdziła, że zaliczka za miesiąc grudzień powinna być uiszczona do 20 stycznia następnego roku, gdyż spółdzielnie są wyłączone ze stosowania tego przepisu art. 25 ust. 2 ustawy a nie rozliczana do 31 marca roku następnegoi w konsekwencji naliczyła od zaliczki za miesiąc grudzień za okres od 20 stycznia do 31 marca odsetki budżetowe. Czy działanie kontroli podatkowej była prawidłowe?