Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 203
Dodano: 07 czerwca 2007

Pytanie dotyczy wieczystego użytkowania i podatku gruntowego.
Ustalając koszty eksploatacji garaży przyjełam opłatę z tytułu użytkowania wieczystego i podatku gruntowego od całej powierzchi działek na których stoją garaże. Zdaniem Prezesa i Rady Nadzorczej powinam liczyć uzytkowanie wieczyste i podatek gruntowy tylko od powierzchni użytkowej garaży, gdyz użytkownik garażu nie powinien poność kosztów całej działki. Jakie jest Pana stanowisko w tej sprawie?

Pytanie 202
Dodano: 07 czerwca 2007

Pracuję w spóldzielni mieszkaniowe od 10 miesięcy i pierwszy raz wyliczam jakie powinny być stawki opłat za garaże. W tym roku wprowadziłam księgowanie kosztów na kontach zespołu 4 i 5, do tej pory koszty księgowano tylko na zespole 4 i nie prowadzono rozliczeń dla poszczególnych nieruchomości.W celu ustalenia podstawy opodatkowania z pozostałej działalności rozliczam koszty ogólne zarządu ustalając stawkę za m2 i mnożąc odpowiednio przez metry kwadratowe powierzchni uzytkowej poszczególnych nieruchomości, zarówno mieszkaniowych jak i lokali użytkowych w najmie i garaży.W wyniku takiego rozliczania okazało się, że eksploatacja garaży jest prawie o połowę większa niż opłaty pobierane od użytkowników w ubiegłym roku. Faktury dla użytkowników wystawiane są raz w roku za cały rok i na wszystkie garaże ustanowiono spółdzielcze prawo własnościowe.Czy taki sposób rozliczania kosztów ogółnych zarządu jest prawidłowy?

Pytanie 201
Dodano: 07 czerwca 2007

Korzystając z Pana uprzejmości prosilibyśmy o wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiają się przy rozliczeniu budowy bydynku mieszkalnego finansowanego w części przez kredyt KFM. Po rozliczeniu i zasiedleniu budynku będą ustanawiane lokatorskie prawa do lokali. Zasada podziału finansowania tego typu inwestycji, jak wiadomo jest następująca: 30% członkowie (wkład mieszkaniowy w gotówce), 70% kredyt KFM. Członek spółdzielni wnosi wkład w wysokości 30% wartości budowy brutto przypadającej na jego lokal, natomiast bank udziela kredytu w wysokości 70% wartości budowy netto. Spółdzielnia wystawiła na każdego członka z tytułu wpłacanych zaliczek na wkład faktury i odprowadziła należny podatek do budżetu. Równocześnie na kredyt (tj. poszczególne otrzymywane transze) spółdzielnia wystawiła faktury VAT wewnętrzne i odprowadziła podatek należny liczony od kwoty kredytu do budżetu. Czy w takim układzie spółdzielnia winna zażądać zwrotu tego podatku należnego od kwoty kredytu, który wcześniej odprowadziła - od członków?Jeśli tak, to czy prawidłowe jest nasze stanowisko, iż każdy z członków winien otrzymac fakturę zamykającą rozliczenie do wysokości 30% kosztów, a zwrot dokonany przez członków wspomnianego naleznego podatku VAT od kredytu, będzie miał podstawę tylko w rozliczeniu inwestycji? Nadmieniamy, że pojawiają się także głosy, że należy zafakturować wszystko to co członek wpłaca do spółdzielni z tytułu rozliczenia kosztów budowy przypadających na jego lokal, czyli wkładem będzie kwota nie 30% a kwota 30% powiększona o odprowadzony podatek należny od kredytu. Czy wtedy nie pojawi się sytuacja że podstawą podatku VAT będzie juz odprowadzony podatek VAT?

Pytanie 200
Dodano: 07 czerwca 2007

Spółdzielnia Mieszkaniowa nabywa w postępowaniu egzekucyjnym własnościowe prawa do lokali mieszkalnych od byłych członków, którzy posiadają zadłużenia z tytułu niezapłaconych czynszów. Działanie ma na celu uzyskanie wyroku eksmisyjnego, następnie eksmisji i sprzedaż w/wym. prawa.
Czy nabycie własnościowego prawa do lokalu przez spółdzielnię należy potraktować jako nabycie środka trwałego, czy inwestycje w nieruchomości i prawa ?

Pytanie 199
Dodano: 07 czerwca 2007

Po lekturze Rzeczpospolitej zwracam się z następującym problemem:
W budynku wielorodzinnym (8 zasiedlonych mieszkań) mam udział 11/12. Pozostały udział 1/12 należy do osoby zmarłej 20 lat temu. Spadkobiercy nie są zainteresowani swoim udziałem, nie przeprowadzili postępowania spadkowego, nie uajwnili swoich praw w księdze wieczystej. Budynek jest w zarządzie MZBM od 1975r. Kiedy zwróciłem się do MZBM o wydanie bydynku jako właściciel większościowy uzyskałem odpowiedź, że budynek będzie wydany jeśli zwróci się o jego wydanie 100% udziałowców. Co w tej sytuacji mogę zrobić?

Pytanie 198
Dodano: 15 maja 2007

Co nowego w podatku CIT i PIT: Czy przychody z wynajmu przez Spółdzielnię lokali użytkowych położonych na dolnych kondygnacjach budynków mieszkalnych oraz lokali wolnostojących należy zaliczyć do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

Pytanie 197
Dodano: 15 maja 2007

Co nowego w podatku CIT i PIT: Jak rozliczać koszty ogólnego zarządzania Spółdzielnią skoro zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jeżeli spółdzielnia ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła?

Pytanie 196
Dodano: 15 maja 2007

Co nowego w podatku CIT i PIT: Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczki naliczone właścicielom lokali we wspólnocie mieszkaniowej na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej i funduszu remontowego oraz na poczet kosztów związanych z utrzymaniem lokali stanowiących własność indywidualną są przychodami w myśl art. 12 ustawy o podatku CIT, a koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz koszty związane z eksploatacją indywidualnych lokali są kosztami uzyskania przychodu w myśl art. 15 ustawy ?

Pytanie 195
Dodano: 15 maja 2007

Co nowego w podatku CIT i PIT: Czy diety otrzymywane przez członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu pełnienia powierzonej im funkcji korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Pytanie 194
Dodano: 15 maja 2007

Co nowego w podatku CIT i PIT: Czy tworzony przez spółdzielnię mieszkaniową fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych obciążających koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie Spółdzielni, należy naliczać od wszystkich budynków i lokali?