Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 132
Dodano: 09 stycznia 2007

Jesteśmy małą Spółdzielnią .Posiadamy kotłownię wbudowaną. Czy powierzchnię kotłowni wbudowanej należy ująć w deklaracji podatku od nieruchomości jako pow. budynku mieszkalnego czy jako pozostałe budynki.
Do tej pory ujmowaliśmy jako pow. pozostałych budynków. Po interpretacji co zaliczmy do budynku mieszkalnego mamy wątpliwości czy robimy to prawidłowo.

Pytanie 131
Dodano: 14 grudnia 2006

Będąc członkiem spółdzielni mieszkaniowej, wykupując miesakanie na własność oraz garaż na wieczyste urzytkowanie, następnie rezygnując z członkostwa , na jakich zasadach spółdzielnia powinna naliczać czynsz?

Pytanie 130
Dodano: 14 grudnia 2006

Czy Pana zdaniem można sfinansować z funduszu remontowego spółdzielni lub wspólnoty wymianę skrzynek pocztowych w nieruchomości? Dotychczasowe skrzynki są własnością poczty. Jeżeli nie można sfinansować z funduszu remontowego, to w jaki sposób: z funduszu bieżącego czy obciążyć bezpośrednio użytkowników mieszkań?

Pytanie 129
Dodano: 14 grudnia 2006

W związku z ustanawianiem odrębnej własności lokali spółdzielnia mieszkaniowa żąda od spółdzielców z naszego budynku spłaty kredytu za lokal użytkowy dotychczas nie spłacony (znajdujący się w parterze naszego budynku).
Spółdzielnia mieszkaniowa dokonała sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu użytkowego na rzecz osoby fizycznej, a uzyskane przychody zamiast w pierwszej kolejności przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę wym. lokalu przeznaczyła na inne cele - na rzecz całej spółdzielni.
W odpowiedzi na nasze pytania informują, że uzyskane w ten sposób środki przeznaczone zostały na spłatę zadłużenia spółdzielni w MPEC
Natomiast kosztami spłaty pozostałego kredytu obciążeni zostali tylko użytkownicy lokali w naszym budynku.
Kwota w/wym kredytu przypadająca na lokale mieszkalne w naszym budynku jest wkalkulowana w stawkę opłaty eksploatacyjnei i dlatego większość spółdzielców nie wie, że spłaca kredyt za sprzedany lokal użytkowy.
Uważamy, że do obciążenia członka spółdzielni (osoby fizycznej) obowiązkiem spłaty kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię i obciążającego wyłącznie spółdzielnię (osobę prawną) jako stronę zawartej umowy kredytowej, konieczne jest dopełnienie czynności prawnej, jaką jest przejęcie długu przez członka, w drodze podpisania umowy o przejęcie długu.
Jako członkowie spółdzielni nie złożyliśmy oświadczenia woli o przejęciu długu, wobec czego spółdzielnia mieszkaniowa nie posiada ani prawa, ani możliwości zobowiązania mnie spłaty jej zobowiązań.

Jednocześnie z naszego budynku spółdzielnia uzyskuje pożytki za udostępnienie budynku operatorowi telefonii kmórkowej na posadowienie BTS-a i przeznacza je na na rzecz całej spółdzielni (na fundusz remontowy)
Czy w/wym. okoliczności noszą znamiona działania na szkodę członków spółdzielni?
Czy opisane działania są zgodne z prawem?

Pytanie 128
Dodano: 14 grudnia 2006

(rozwinięcie pytania 123)
Czy członek spółdzielni mieszkaniowej po ustanowieniu odrębnej własności swojego lokalu mieszkalnego ma prawo do pożytków jakie uzyskuje spółdzielnia z nieruchomości wspólnej (zgodnie z art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych)
Dotyczy to sytuacji, gdy na budynku posadowiona jest bazowa stacja telefoniczna operatora telefonii komórkowej, a spółdzielnia uzyskuje z tego tytułu gratyfikację finansową wg. stawki wynegocjowanej w umowie.
Np. jeżeli udział w nieruchomości wspólnej przypadający na wyodrębniony lokal mieszkalny wynosi 7,76% - oznacza to, że taki odsetek przychodów spółdzielni z w/wym. tytułu będzie służył pokrywaniu wydatków właściciela lokalu wyodrębnionego na eksploatację i utrzymanie nieruchomości wspólnej?

Pytanie 127
Dodano: 14 grudnia 2006

(rozwinięcie pytania 123)
Czy spółdzielnia ubezpieczając budynek (stanowiący dotychczas majątek spółdzielni), może żądać od właściciela wyodrębnionego lokalu partycypowania w ubezpieczeniu budynku w części przypadającej na jego lokal (nie będący majątkiem spółdzielni)?

Pytanie 126
Dodano: 14 grudnia 2006

(rozwinięcie pytania 123)
Jak zmienią się opłaty za używanie lokalu mieszkalnego po ustanowieniu odrębnej własności?
Z jakich opłat właściciel lokalu mieszkalnego może zrezygnować?
Czy faktycznie przeniesienie lokalu mieszkalnego we własność odrębną zmniejsza stawkę eksploatacyjną o opłaty terenowo-prawne (wieczyste użytkowanie, podatek od nieruchomości itp.?

Pytanie 125
Dodano: 14 grudnia 2006

(rozwinięcie pytania 123)
Jakie obowiązki zarządu spółdzielni mieszkaniowej wynikają z przepisu art. 29 ust. 1 i 1a ustawy o własności lokali?
Czy w myśl tych przepisów spółdzielnia sprawująca ustawowy zarząd powierzony po wyodrębnieniu własności chociaż jednego lokalu z danej nieruchomości jest obowiązana prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej?
Czy fundusz remontowy zostanie wyodrębniony dla konkretnej nieruchomości jednobudynkowej, czy też nadal będzie wspólny (kolektywny) dla całej spółdzielni?

Pytanie 124
Dodano: 14 grudnia 2006

(rozwinięcie pytania 123)
Czy po wyodrębnieniu własności chociaż jednego lokalu z danej nieruchomości rozliczenia muszą być przez spółdzielnię prowadzone oddzielnie dla tej nieruchomości wspólnej?

Pytanie 123
Dodano: 14 grudnia 2006

Wielu spółdzielców i czytelników Państwa serwisu interesuje odpowiedź na ważne pytanie:
Co się zmieni po ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej?
Na ogół ustanawianie odrębnej własności lokali w konkretnym budynku spółdzielczym jest długotrwałym procesem (postępuje sukcesywnie)
Przejściowo - do czasu przeniesienia odrębnej własności wszystkich lokali - w budynku występują lokale mieszkalne spółdzielcze (własnościowe i lokatorskie) oraz lokale mieszkalne stanowiące odrębną własność.
W "umowie o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności gruntu i powierzenie zarządu nieruchomością wspólną" znajduje się między innymi zapis o następującej, lub zbliżonej treści:
"Strony oświadczyły, że zarząd nieruchomością wspólną wykonywany będzie przez Spółdzielnię, jako przymusowy zarząd powierzony na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /tekst jednolity w Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami/ - nabywcy zapewnili, że znają treść przepisów dotyczących sprawowania zarządu i wynikające z nich prawa i obowiązki właścicieli lokali".
W związku z powyższym uzasadnione są także następujące pytania szczegółowe:
Co w praktyce wynika z zapisu umowy, że na podstawie art.27 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, tzw. ustawowy zarząd spółdzielni mieszkaniowej nad nieruchomością wspólną sprawowany jest przez spółdzielnię jako zarząd powierzony?