Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 167
Dodano: 02 marca 2007

(rozwinięcie pytania 161)
Uprzejmie proszę również o dokonanie oceny sytuacji naliczania wobec mnie opłat eksploatacyjnych i f. remontowego na podstawie kalkulacji obejmującej koszty ogólnospóldzielcze, a nie koszty dot. mojej nieruchomości. Czy podwyżka ustalona w oparciu o tak skalkulowane koszty, może być podstawą zaskarżenia do sądu z powodu niezgodności z prawem tj, moimi zobowiązaniami określonymi w art. 4 ust. 2 u.sm., które dotyczą kosztów zarządu mojej nieruchomością, a nie całej spółdzielni.

Pytanie 166
Dodano: 02 marca 2007

(rozwinięcie pytania 161)
6) W jaki odległym terminie po zakończeniu roku spółdzielnia powinna przedstawić właścicielom mieszkań dokonane rozliczenie i co powinno zawierać? Czy wyłącznie wynik rozliczenia, czy też jak jest to praktykowane we wspólnotach rozliczenie powinno zawierać pełne dane o kosztach i dokonanych wpłatach?

Pytanie 165
Dodano: 02 marca 2007

(rozwinięcie pytania 161)
5) Czy dokonywane przeze mnie wpłaty na fundusz remontowy mogą być przeznaczone na wydatki dot. innych budynków (innych nieruchomości), np. w ramach całego osiedla. Zaznaczam że mieszkańcy nieruchomości w której posiadam mieszkanie nie korzystają z urządzeń czy budowli położonych na terenie innych nieruchomości, czy na terenie osiedla.

Pytanie 164
Dodano: 02 marca 2007

(rozwinięcie pytania 161)
4) Czy naliczane przez spółdzielnię opłaty eksploatacyjne jakie mam ponosić z tytułu eksploatacji i remontów, powinny odnosić się do eksploatacji wyłącznie mojej nieruchomości czy też jak to jest obecnie praktykowane przez spółdzielnię, mogą odnosić się do eksploatacji całej spółdzielni czy osiedla.

Pytanie 163
Dodano: 02 marca 2007

(rozwinięcie pytania 161)
3) Czy członkowie - właściciele mieszkań w danej nieruchomości mają prawo wglądu w zapisy ewidencji i czy mają oprawo otrzymywania wydruków z niej, sporządzania kopii oraz wglądu w dokumenty źródłowe, będące podstawą obciążenia.

Pytanie 162
Dodano: 02 marca 2007

(rozwinięcie pytania 161)
2) Czy w ewidencji powinny być ujmowane koszty zarządu wyłącznie dot. dot. danej nieruchomości, czy koszty zarządu ogólnospółdzielcze.

Pytanie 161
Dodano: 02 marca 2007

Mając na uwadze Pana niedawną wypowiedź na łamach gazety "Rzeczpospolita", uprzejmie proszę o dodatkową interpretację dot. kwestii odrębnej własności.
Jestem członkiem Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olsztynie, w zasobach której posiadam mieszkanie o statusie odrębnej własności.
Problem z którym się do Pana zwracam, dotyczy prawidłowości rozliczeń kosztów zarządu nieruchomością, w tym kosztów eksploatacji nieruchomości oraz funduszu remontowego.
Art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wskazuje, iż w przypadku posiadania mieszkania o statusie odrębnej własności mają zastosowanie przepisy art. 29 ust. 1 i 1a ustawy o własności lokali.
Z przywołanego przepisu wynika, że spółdzielnia ma obowiązek ewidencjonowania kosztów dot. nieruchomości w której posiadam mieszkanie i dokonywać rozliczeń w zakresie tejże nieruchomości po zakończeniu każdego roku kalendarzowego. Rozliczenie powinno zakończyć się dopłatą należnej kwoty lub zwrotem nadwyżki jaką powinna dokonać spółdzielnia. W mojej ocenie, w taki właśnie sposób powinny być realizowane postanowienia wyżej przywołanych przepisów.
Spółdzielnia natomiast nalicza opłaty wg kosztów ogólnospółdzielczych, a fundusz remontowy rozlicza wg kosztów ogólnoosiedlowych, twierdząc iż jest to prawidłowe, a rozliczeń o których mowa wyżej nie musi dokonywać. Od czasu wyodrębnienia nieruchomości, czyli w tym przypadku od powstania budynku (2004 r.) spółdzielnia nie przedstawiła rozliczenia kosztów, o którym mowa w art. 29 ust. 1a ustawy o własności lokali i prawdopodobnie nie prowadzi ewidencji pozaksięgowej kosztów nieruchomości.
Mając na względzie moje obowiązki określone w art. 4 ustawy ust. 2, a także art. 27 ust. 2 ustawy o sp. mieszkaniowych w zw. z art. 29 ust. 1 i 1a ustawy o własności lokali, w mojej ocenie spółdzielnia postępuje nieprawidłowo, w szczególności nie dokonując rozliczenia kosztów dot. mojej nieruchomości.
W związku z tak radykalnie różną oceną powyższych przepisów między mną a przedstawicielami spółdzielni, mającą wpływ na sferę finansową, uprzejmie proszę o dokonanie prawidłowej interpretacji następujących kwestii:

1) Czy spółdzielnia ma obowiązek ewidencjonowania kosztów i wpłacanych na nie zaliczek, odrębnie w zakresie nieruchomości w której posiadam mieszkanie ( w tym przypadku jeden budynek).

Pytanie 160
Dodano: 02 marca 2007

Będąc u Pana na wczorajszym szkoleniu nie dowiedziałam się o kosztach uzyskania przychodu.
Mam gorącą prośbę o odpowiedź.
Spółdzielnia zamonotowała kosze na psie odchody na terenie wokół posesji, czy wydatki na powyższe kosze, worki i materiały uzupełniające do tych koszy będą kosztem uzyskania przychodu ?
Ten sam problem dotyczy stojaków rowerowych stojących przy ochronie i wózków sklepowych ustawionych w garażach w celu wniesienia zakupów do mieszkań, od których nie pobierane sa opłaty. Czy ich zakup stanowi k.u.p czy nie?

Pytanie 159
Dodano: 02 marca 2007

W związku z licznymi zmianami w zakresie opodatkowania przychodów Spółdzielni Mieszkaniowych w Spółdzielni naszej pojawił się problem na temat, którego zdania działów księgowo - finansowych są podzielone. Ze względu na to że zmiany w prawie podatkowym funkcjonują dopiero od miesiąca nasz urząd skarbowy również nie potrafi zając jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Korzystając z pańskiej uprzejmości i zaproszenia do ewentualnych zapytań drogą elektroniczną w sprawach finansowych dotyczących spółdzielczości prosimy, jeżeli nie sprawi to Panu kłopotu, o opinię w następującej sprawie:
Czy środki uzyskane ze sprzedaży (na przetargach) lokali mieszkalnych po eksmisjach (lokali wolnych w sęsie prawnym) zasilające fundusz remntowy spółdzileni są przychodami z G.Z.M. i korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT? Czy pomomo, że środki te zasilą fundusz remontowy to kwalifikować je jako pozostałe przychody operacyjne nie związane z G.Z.M. podlegające opodatkowaniu 19%?

Pytanie 158
Dodano: 02 marca 2007

Jestem młodą księgową, która przejmuje księgi małej spółdzielni mieszkaniowej prowadzone dotychczas przez emerytowaną osobę. W zapisach księgowych zauważyłam, że w roku 2006 prowadzone były prace poprawiające stan zadaszenia garaży wolnostojących finansowane z funduszu remontowego. Na koniec roku moja poprzedniczka zliczyła ogólną wartość tych prac i ponieważ przekroczyły 3500,00 zł, to dokonała zapisu Wn środki trwałe - zwiększenie wartości garaży i Ma fundusz zasobowy.(bez wyksięgowania konta funduszu remontowego) Coś mi tu nie "gra". Nie umiem uzasadnić mojego stanowiska. Tym bardziej, że osoba ta twierdzi, że tak robiono zawsze (ona pracuje tam 10 lat) i tak robiła jej poprzedniczka, która ponoć miała nadzwyczajne wykształcenie.
Bardzo proszę o pomoc. Jeśli mam rację to jak to wytłumaczyć starszej pani. A może nie próbować z nią o tym dyskutować, a raczej z Zarządem? Błagam jednak o pomoc. Co konkretnie mówić? Na jakie przepisy się powoływać? W Panu cała moja nadzieja.