Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 390
Dodano: 21 lipca 2008

Bardzo proszę o pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości, czy niezbędna do przekształcenia uchwała o określeniu przedmiotu odrębnej własności, którą podjął zarząd (dotyczy bloku, w którym mieszkam) jest ważna i zgodna z prawem. W drugiej połowie lipca otrzymaliśmy zawiadomienie o wyłożeniu w siedzibie sp-ni od 27 lipca do 17 sierpnia uchwały potraktowałam poważnie, poszłam zapoznać się, jak przypuszczałam, z projektem. W październiku zainteresowałam się co się dzieje z uchwałą. Z moich wyliczeń na podstawie art. 43 ustawy wynikało, że w pierwszej połowie września sp-nia powinna była zawiadomić nas, że uchwała została podjęta., tymczasem zarząd poinformował mnie, że uchwałę podjął ZGODNIE Z PRAWEM 17 lipca. Nie zgadzam się z zarządem, uważam, że złamano procedurę i chociażby nasze prawo do zaskarżenia uchwały do sądu.I może nie byłby to wielki problem, (wszak dowolna interpretacja prawa na niekorzyść członków nie jest niczym niezwykłym), gdyby nie moje wątpliwości jakie konsekwencje mogą w przyszłości wyniknąć z przekształcenia własności na podstawie być może nieważnej uchwały. Czy np. następny zarząd może uchylić taką uchwałę, czy można unieważnić przekształcenie i żądać ponownego ponoszenia kosztów przekształcenia?

Pytanie 389
Dodano: 21 lipca 2008

Chciałabym zapytać czy od 1 stycznia 2008 r. stawka Vat na administrowanie nieruchomościami jest zwolniona czy opodatkowana 22%?

Pytanie 388
Dodano: 21 lipca 2008

Czy zrzeczenie się z mandatu jednego członka z 12-to osobowej Rady Nadzorczej Spółdzielni MIeszkaniowej w czasie kadencji  , na kilka miesięcy przed planowqanym Zebraniem Przedstawicieli / Walnym Zgromadzeniem / może skutkować uznaniem za niezgodne z prawem podjęciem uchwał przez te gremium wobec nieobecności tego jednego członka rady wobec statutowego zapisu ,że rada składa się z 12-tu osób , czy też nieobecność takiego członka rady na posiedzeniach  jest traktowana tak jak każda inna nieobecność i nie ma wpływu na podejmowane decyzje i uchwały oczywiście w przypadku gdy uchwały takie są podejmowane wymaganą prawem wewętrznym spółdzielni , wiekszością głosów ? być może swoim pytaniem wybiegam poza zakres Pana zainteresowań ale liczę na Pana punkt widzenia.

Pytanie 387
Dodano: 21 lipca 2008

Według radcy prawnego reprezentującego Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zapisy dotyczący kadencyjności Rady Nadzorczej zawarte w ustawie z dnia 14 czerwca 2007r. należy interpretować w ten sposób ,że członkowie Rady Nadzorczej będący w tej Radzie dwie kolejne kadencje nie mogą kandydować na następną, ale po upływie kolejnej kadencji mogą ponownie wchodzić w skład tej Rady.
Czy Pańskim zdaniem taka interpretacja jest prawidłowa?

Pytanie 386
Dodano: 21 lipca 2008

Czy Pańskim zdaniem w myśl  zapisów ustawy z dnia 14 czerwca 2007 dopuszczalne jest zgłaszanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni poprawek do projektu Statutu przez organ Spółdzielni tj Zarząd ,który wcześniej przygotował ten projekt Statutu?

Pytanie 385
Dodano: 21 lipca 2008

Zwracam się z zapytaniem odnośnie wpłat na fundusz remontowy i jego rozliczenia.
Posiadam mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej i planuje skorzystać z możliwosci wyodrębnienia lokalu na własność.
Przez ostatnie lata dokonywałam wpłat na fundusz remontowy i spółdzielnia nie wykonywała żadnych remontów w budynku. Oglądając rozliczenie funduszu remontowego ogółem w spółdzielni za rok 2004 przy moim budynku widniała spora nadpłata, podczas gdy przy innych budynkach strata.
Zwracam się z zapytaniem od kiedy spółdzielnia musi rozliczać fundusz remontowy / FR/na daną nieruchomość/ jeden lub kilka budynków/. Co się stanie z kwotą przypisaną do mojej nieuchomości po wyodrębnieniu? Czytałam Pana odpowiedzi na stronie www i nie znalazłam jednoznacznej odpoiwedzi. Czy kwota z FR:
1. gdy zarzadcą bedzie spółdzielnia, a ja będę członkiem : sprawa się nie zmienia, dalej wpłacam spółdzielnia decyduje na co przeznacza pieniądze, 2. gdy zarządcą będzie spółdzielnia, a ja nie będę członkiem: czy jak zwrócę się do spółdzielni to spółdzielnia rozliczy fundusz remontowy i będę mogła liczyć na zwrot w zależności od posiadanej powerzchni, 3. Czy jak powstanie wspólnota na majątku spółdzielni kwota zgromadzona na funduszu remontowym przepadnie dla mnie bezpowrotnie i spółdzielnia odniesie z tego powodu korzyść materialną?
Ostatnie pytanie czy rezygnując z członkostwa będę mogła nie wpłacać na FR, tyko partycypować ewentualnie w kosztach remontów które będą konieczne. Czy spółdzielnia w takim przypaku będzie musiała wcześniej ze mna ustalić zakres remontu.

Pytanie 384
Dodano: 21 lipca 2008

Posiadam własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Oprócz opłat eksploatacyjnych wnoszę wpłaty na fundusz remontowy. Mam następujące pytania:
1.czy spółdzielnia ma prawo żądać dodatkowych opłat z tytułu opomiarowania mieszkania, tj. montażu termozaworów i podzielników zużycia ciepła dla potrzeb ogrzewania, do czego jest zobowiązana w myśl art. 45a znowelizowanego Prawa energetycznego.
2. czy ma prawo żądać wpłat na tzw. fundusz ociepleniowy w związku z wykonaniem ocieplenia budynku. Koszty tego przedsięwzięcia zostały pokryte ze środków własnych spółdzielni.
3. czy ma prawo żądać pokrycia przez członków spółdzielni kosztów związanych ze zmianą prawa wieczystego użytkowania gruntu we własność.

Pytanie 383
Dodano: 21 lipca 2008

W roku 2007  ociepliliśmy budynki mieszkalne. Zwracam się z pytaniem , gdzie ksiegować otrzymaną  z BGK  premię termomodernizacyjną. Czy jest to pozostały przychód operacyjny dla spółdzielni , a jeśli tak to czy stanowi on dochód zwolniony.

Pytanie 382
Dodano: 21 lipca 2008

W związku z nie wywiązywaniem się przez Gminę z obowiazku dostarczenia lokali socjalnych dla dłużników ( wyrok Sądu Rejonowego ) wystosowaliśmy do Gminy wezwanie do zapłaty roszczenia odszkodowawczego. Jak  zaksięgować uzyskane odszkodowanie?

Pytanie 381
Dodano: 21 lipca 2008

Czy od opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości i ubezpieczeń majątkowych, w fakturach dla lokali użytkowych własnościowych najemcy naliczyć podatek VAT 22%? Czy wyszczególnić te pozycje jako nie podlegające opodatkowaniu, a pozostałą opłatę "eksploatacja" opodatkować?