Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 344
Dodano: 19 lipca 2008

Zwracamy się z prośbą o podpowiedź w sprawie sposobu zaksięgowania różnicy między wartością rynkową mieszkania  a zwaloryzowanym wkładem mieszkaniowym w następującej sytuacji:
W dniu 10 maja 2001 r. wygasło prawo do spółdzielczego lokatorskiego lokalu mieszkalnego. Przekazanie mieszkania do dyspozycji spółdzielni nastąpiło w m-cu listopadzie 2007 roku. W m-cu grudniu 2007 r. w wyniku przetargu ustanowiono  odrębną własność tego lokalu.
Rozliczenie wkładu mieszkaniowego z osobą uprawnioną /byłym lokatorem/  przedstawia się następująco:
 - wartość rynkowa lokalu                                                                                            169.000 zł            -                
- zwaloryzowany wkład mieszkaniowy wg wartości rynkowej / 169.000 zł x 70 % /  
  do rozliczenia                                                                                                           118.300 zł
- minus potrącenia / niespłacony kredyt mieszkaniowy, zadłużenie czynszowe,
  koszty eksmisyjne, koszty określenia wartości rynkowej/                                               67.476,91 zł
                                                                                                   -----------------------------------------------------------------
                                                           do wypłaty                                                         50.823,09 zł
Gdzie zaksięgować kwotę 50.700 zł staniowiącą różnicę między wartościa rynkową lokalu a zwaloryzowanym wkładem mieszkaniowym ? 

Pytanie 343
Dodano: 19 lipca 2008

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa koszty związane z zakupem mediów ewidencjonuje w zespole "5" i zespole "2". Wynik jaki Spółdzielnia uzyskuje podlega rozliczeniu z wnoszonymi z tego tytułu opłatami.
Czy prawidłowym jest, aby nadwyżki z tego tytułu na koniec roku ująć na koncie rozrachunkowym np. "249" jako zobowiązania wobec wpłacających?
2. Jakie księgowania należy przeprowadzić w związku z wykonaną inwestycją pt. "przebudowa dróg i chodników" finansowanej funduszem remontowym w tym przyjęcie na stan środków trwałych?

Pytanie 342
Dodano: 19 lipca 2008

Moje pytanie dotyczy ostatecznego rozliczenia inwestycji. Spółdzielnia dokonała takiego rozliczenia po około 4 latach od oddania budynku (zamiast po 6 miesiącach). Otrzymałem pismo, że z tytułu ostatecznego rozliczenia należy mi sie zwrot w wysokości 42 000 PLN. Po tym rozliczeniu zmienił się zarząd spółdzielni i nową uchwałą anulował poprzednie obowiązujące do tej pory jedyne rozliczenie budowy. Do dziś czyli około 4 lata później (łącznie ok 7-8 lat od oddania budynku) nie ma następnego rozliczenia. Czy takie postępowanie spółdzielni jest zgodne z prawem? Czy rozliczenie, które otrzymałem ma moc prawną? Czy mam szansę odzyskać pieniądze należne mi na podstawie rozliczenia, które otrzymałem? Jakie są realne szanse wygrania takiej sprawy przed sądem? Co z odsetkami za kilkuletnią zwłokę?

Pytanie 341
Dodano: 19 lipca 2008

Posiadamy budynek mieszkalny przejęty odpłatnie od zakładu pracy, w którym wszystkie lokale posiadają status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu . Część właścicieli lokali wystąpiła z wnioskiem o przekształcenie ich praw w do lokalu w odrębną własność. Nasza spółdzielnia prowadzi odrębną dokumentację księgową funduszu remontowego dla każdego budynku. Na dzień 31-01-2008 r. saldo funduszu remontowego przedmiotowego budynku jest ujemne. W związku z powyższym rodzi się pytanie: "W którym momencie Spółdzielnia powinna żądać - i czy w ogóle powinna - uzupełnienia niedopłaty na funduszu remontowym w rozbiciu na każdy lokal".

Pytanie 340
Dodano: 02 maja 2008

W związku z Art.8 2 ust. 1 znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu od dnia 31 lipca 2007 oraz Art. 9 ust. 2 ustawy zmieniającej z dnia 14 czerwca 2007 - wyłącznie określającej funkcjonowanie zebrania przedstawicieli w dotychczasowym brzmieniu - proszę o wyrażenie opinii w sprawie dokonywanych wypłat diet dla członków Rady Nadzorczej.
Fakty:
1.Ustawa w brzmieniu Art. 8 2 ust.1 przewiduje:
a.Pełnienie funkcji przez członków organów innych niż Zarząd wykonywane jest społecznie
b.W przypadku zapisów w statucie może być wypłacane wynagrodzenie w formie ryczałtu
2.W dotychczasowym brzmieniu treści Statutu nie ma zapisu - w części dotyczącej Rady Nadzorczej - o wypłacie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za uczestnictwo w posiedzeniach Rady
3.Wynagrodzenie za uczestnictwo w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej jest przewidziane w Regulaminie Rady Nadzorczej SML-W w Działdowie; w § 15 ust. 2 części V Zwoływanie posiedzeń Rady w brzmieniu przed zmianami regulaminu na posiedzeniu Zebrania Przedstawicieli Członków w dniu 23 listopad 2007, a po zmianach treści regulaminu ryczał, o którym mowa w nowej treści Statutu (oraz ustawy), jeśli będzie on zarejestrowany
4.Zapis regulaminu, o którym mowa powyżej, jest sprzeczny z zapisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązującej od dnia 31 lipca 2007 tzn. z Art. 82 ust 1 tej ustawy
5.Nowa treść - po zmianach - Statutu, przewidująca wypłatę wynagrodzenia, o którym mowa w Art. 8 2 ust.1 nie jest zarejestrowany przez KRS i nie wywołuje skutków prawnych zgodnie z Art. 12 a § 3 ustawy Prawo Spółdzielcze, obowiązującej od dnia 31 lipca 2007
6.Uchwalony jest nowy regulamin Rady Nadzorczej
Pytanie:
Czy wypłacanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej po dniu 31 lipca 2007, a przed dniem zarejestrowania zmian w treści Statutu przez Sąd Rejestrowy,znajduje obowiązującą podstawę prawną do dokonywanie tych czynności, czyli dokonywania wydatków na ten cel
Pytanie te jest na tyle istotne, iż do dnia zmiany ustawy tj. 31 lipca 2007 byłem zobowiązany, jako członek i właściciel lokalu uczestniczyć w wydatkach Spółdzielni, a od tego dnia jestem zobowiązany uczestniczyć w kosztach Spółdzielni. Zgodnie z reguła księgowa nie wszystkie wydatki są kosztem. Podobnym wydatkiem są wpłaty - kary na rzecz PFRON, z tytułu nie zatrudniania wymaganej prawem liczby osób niepełnosprawnych. Kara ta jest sankcją za nie stosowanie przepisów prawnych o zatrudnianiu niepełnosprawnych i odpowiada za to osoba kierująca Spółdzielni, jako kierownik zakładu pracy.

Pytanie 339
Dodano: 02 maja 2008

Jestem księgową z małym doświadczeniem w lubelskiej spółdzielni mieszkaniowej.  Spółdzielnia zajmuje się budowaniem mieszkań, które pokrywane są z wkładów członków. W związku z tym, że spółdzielnia nie znalazła nabywców na wszystkie mieszkania w momencie rozliczenia inwestycji w 2002 roku zostały  pokryte funduszem zasobowym poprzez księgowanie Wn 010 i Ma 802. Do roku 2007 mieszkania były wynajmowane. W roku 2008 mieszkania zostaną sprzedane. Moje pytanie brzmi czy w/w transakcja korzysta ze zwolnienia Art 43 ust.1 pkt10 jako dostawa lokali mieszkalnych, które nie są zasiedlone  po raz pierwszy.

Pytanie 338
Dodano: 02 maja 2008

Jestem księgową w małej spółdzielni mieszkaniowej i bardzo proszę o odpowiedż na następujące pytanie.
Od roku 2003 spółdzielnia sukcesywnie dokonywała na wniosek członków spółdzielni przekształceń lokali mieszkalnych w odrębną własność/ zgodnie z ustawą o własności lokali z dn. 24.czerwca 1994. oraz z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dn. 15 grudnia 2000r. / Uwłaszczeń dokonali wszyscy członkowie spółdzielni, z wyjątkiem jednej osoby prawnej. Aby powołać wspólnotę mieszkaniową, spółdzielnia korzystając z art. 17,17 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. na skutek jednostronnego oświadczenia woli ustanowiła aktem notarialnym odrębną własność tego lokalu na rzecz spółdzielni. Lokal ten stanowi odrębną nieruchomość, którego właścicielem jest spółdzielnia.
W dn. 01.09.2006r./ 100% członków uwłaszczyło się/ powołano wspólnotę mieszkaniową, której zarządzanie powierzono w/w spółdzielni. Spółdzielnia wyksięgowała uwłaszczone lokale mieszkalne z bilansu, za wyjątkiem tego jednego, na którym ustanowiła odrębną własność lokalu na spółdzielnię. Czy spółdzielnia postąpiła prawidłowo pozostawiając wartość w/w lokalu w bilansie spółdzielni, czy powinna była, tak jak pozostałe lokale mieszkalne, wyksięgować z majątku spółdzielni i przeksięgować na konto pozabilansowe.

Pytanie 337
Dodano: 02 maja 2008

W związku ze zmianą ustawy o spółdzielniach a w szczególności sposobu rozliczania procesów modernizacyjnych moje pytanie brzmi:
Jak zaewidencjonować poniesione nakłady w budynku niemieszkalnym, w którym znajdują się lokale użytkowe z własnościowym prawem do lokalu jak i lokale w najmie?
Ponieważ jest to budynek niemieszkalny, nie naliczamy  funduszu remontowego. Remontem obciążamy bezpośrednio koszty w/w lokali.
Od lokali w najmie (f. zasobowy) naliczamy amortyzację w koszty,
dla lokali własnościowych (f. wkładów budowlanych) naliczamy umorzenie funduszowe.
Wykonane roboty zakwalifikowane jako roboty zwiększające wartość budynku w przypadku lokali w najmie, zwiększając wartość tych lokali koszty odzyskuję poprzez amortyzację.
Jak postąpić w przypadku lokalu z własnościowym prawem do lokalu, zwiększyć wartość  lokalu i wkładu, wystawić f-rę za roboty do zapłaty?
A może w inny sposób, aby nie narazić się ustawie o rachunkowości i ustawom podatkowym i zgodnie z przepisami o spółdzielniach mieszkaniowych.
Bardzo proszę Pana opinię, czy prawidłowo postępujemy naliczając fundusz remontowy i amortyzację (koszty) w budynku gdzie znajduje się biuro spółdzielni, osiedlowy dom kultury i kilka lokali w najmie. Przewagą w tym budynku są lokale wykorzystywane przez spółdzielnię, więc sklasyfikowaliśmy go do zasobów mieszkaniowych (stąd liczymy f. remontowy), amortyzację kosztową naliczamy ponieważ budynek został sfinansowany f. zasobowym.
W taki sam sposób naliczania stosujemy dla pozostałych lokali służących spółdzielni jako zaplecza (np. warsztaty, garaże na potrzeby własne itp.)
Czy naliczana amortyzacja stanowi koszt uzyskania w podatku dochodowym od osób prawnych art. 16 c. w nawiązaniu do art. 16 ust. 1 p 48.

Pytanie 336
Dodano: 02 maja 2008

Jesteśmy Spółdzielnią Mieszkaniową, która prowadzi inwestycje  - budowę domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i spotkała się z problemem jaki dotyka nas od 01.01.2008 r. a mianowicie VAT na infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Do końca 2007 r. ww. VAT naliczany był w wysokości 7%, a od 01.01.2008 r. musi być liczony w wysokości 22%. Główny Wykonawca naszej inwestycji obciąży nas Vatem 22% a moje pytanie dotyczy problemu czy Spółdzielnia również powinna naszych członków obciążyć wyższym Vatem od wykonanej infrastruktury, czy wpłacone wkłady budowlane na domki w całości są opodatkowane 7%, czy może należy wyodrębnić infrastrukturę i opodatkować 22% tak jak to dzieje się w przypadku garaży?

Pytanie 335
Dodano: 02 maja 2008

Skladałam podanie 19.06.07 r o tresci: na podstawie umowy o spółdzielniach mieszkaniowych, wnosimy o zawarcie z nami umowy o przeniesieniu własności przyslugujacego nam czlonkowskiego prawa lokalu dnia 22.10.2007 r. otrzymalismy pismo informujace, ze nie jest uregolowana sprawa gruntu dnia 02.11.2007 r.
Napisłam ponaglenie o treści : Z uwagi na nieuregulowaną sprawie gruntu proszę o przekształcenie mieszkania lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Nadmieniam, że jestem najemcą lokalu. Chciałam również zaznaczyć, iż pierwsze podanie składałam 19.06.2007 roku. Dostałam również negatywna odpowiedz dnia 22.11.2007r informując mnie ze zgodnie z art 7 ust 1 z dnia 14 czerwca 2007 r  ta regulacja wyklucza  w pani przypadku możliwość ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
art.7 ust.2  w związku z powyższą regulacja brak jest podstaw do pozytywnego załatwienia pani prośby, gdyż spółdzielnia jest wieczystym użytkownikiem gruntu.