Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 386
Dodano: 21 lipca 2008

Czy Pańskim zdaniem w myśl  zapisów ustawy z dnia 14 czerwca 2007 dopuszczalne jest zgłaszanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni poprawek do projektu Statutu przez organ Spółdzielni tj Zarząd ,który wcześniej przygotował ten projekt Statutu?

Pytanie 385
Dodano: 21 lipca 2008

Zwracam się z zapytaniem odnośnie wpłat na fundusz remontowy i jego rozliczenia.
Posiadam mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej i planuje skorzystać z możliwosci wyodrębnienia lokalu na własność.
Przez ostatnie lata dokonywałam wpłat na fundusz remontowy i spółdzielnia nie wykonywała żadnych remontów w budynku. Oglądając rozliczenie funduszu remontowego ogółem w spółdzielni za rok 2004 przy moim budynku widniała spora nadpłata, podczas gdy przy innych budynkach strata.
Zwracam się z zapytaniem od kiedy spółdzielnia musi rozliczać fundusz remontowy / FR/na daną nieruchomość/ jeden lub kilka budynków/. Co się stanie z kwotą przypisaną do mojej nieuchomości po wyodrębnieniu? Czytałam Pana odpowiedzi na stronie www i nie znalazłam jednoznacznej odpoiwedzi. Czy kwota z FR:
1. gdy zarzadcą bedzie spółdzielnia, a ja będę członkiem : sprawa się nie zmienia, dalej wpłacam spółdzielnia decyduje na co przeznacza pieniądze, 2. gdy zarządcą będzie spółdzielnia, a ja nie będę członkiem: czy jak zwrócę się do spółdzielni to spółdzielnia rozliczy fundusz remontowy i będę mogła liczyć na zwrot w zależności od posiadanej powerzchni, 3. Czy jak powstanie wspólnota na majątku spółdzielni kwota zgromadzona na funduszu remontowym przepadnie dla mnie bezpowrotnie i spółdzielnia odniesie z tego powodu korzyść materialną?
Ostatnie pytanie czy rezygnując z członkostwa będę mogła nie wpłacać na FR, tyko partycypować ewentualnie w kosztach remontów które będą konieczne. Czy spółdzielnia w takim przypaku będzie musiała wcześniej ze mna ustalić zakres remontu.

Pytanie 384
Dodano: 21 lipca 2008

Posiadam własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Oprócz opłat eksploatacyjnych wnoszę wpłaty na fundusz remontowy. Mam następujące pytania:
1.czy spółdzielnia ma prawo żądać dodatkowych opłat z tytułu opomiarowania mieszkania, tj. montażu termozaworów i podzielników zużycia ciepła dla potrzeb ogrzewania, do czego jest zobowiązana w myśl art. 45a znowelizowanego Prawa energetycznego.
2. czy ma prawo żądać wpłat na tzw. fundusz ociepleniowy w związku z wykonaniem ocieplenia budynku. Koszty tego przedsięwzięcia zostały pokryte ze środków własnych spółdzielni.
3. czy ma prawo żądać pokrycia przez członków spółdzielni kosztów związanych ze zmianą prawa wieczystego użytkowania gruntu we własność.

Pytanie 383
Dodano: 21 lipca 2008

W roku 2007  ociepliliśmy budynki mieszkalne. Zwracam się z pytaniem , gdzie ksiegować otrzymaną  z BGK  premię termomodernizacyjną. Czy jest to pozostały przychód operacyjny dla spółdzielni , a jeśli tak to czy stanowi on dochód zwolniony.

Pytanie 382
Dodano: 21 lipca 2008

W związku z nie wywiązywaniem się przez Gminę z obowiazku dostarczenia lokali socjalnych dla dłużników ( wyrok Sądu Rejonowego ) wystosowaliśmy do Gminy wezwanie do zapłaty roszczenia odszkodowawczego. Jak  zaksięgować uzyskane odszkodowanie?

Pytanie 381
Dodano: 21 lipca 2008

Czy od opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości i ubezpieczeń majątkowych, w fakturach dla lokali użytkowych własnościowych najemcy naliczyć podatek VAT 22%? Czy wyszczególnić te pozycje jako nie podlegające opodatkowaniu, a pozostałą opłatę "eksploatacja" opodatkować?

Pytanie 380
Dodano: 19 lipca 2008

Mieszkam w liczacym ok 50 lat budynku, należącym do małej własnościowej spółdzielni. Instalacja kanalizacyjna znajduje sie w opłakanym stanie, rury są zarośnięte i w wielu miejscach prawie na wylot skorodowane. Od 2 lat zarząd spółdzielni zwodzi lokatorów obietnicą wymiany w/w instalacji, niestety nic konkretnego się w tej sprawie nie dzieje (pomomo dysponowania przez Sp-nię odpowiednim funduszem), instalacja popada w riunę, w każdej chwili grozi nam zalanie mieszkań zawartością rur kanalizacyjnych. Uprzejmie prosze o odpwiedź na pytania:
1. czy lokatorzy mają możliwości wymuszenia na spółdzielni przeprowadzenia wymiany instalacji kanalizacyjnej?
2. jakie czynniki "z zewnątrz" można ta sprawą zainteresować (i oczekiwać na ewentualną interwencję, ekspertyzę, pomoc).  Z góry dziękuję za odpowiedź. E. Kupidłowska

Pytanie 379
Dodano: 19 lipca 2008

Ponieważ nie mogę uzyskać żadnych informacji z mojej spółdzielni mieszkaniowej - uprzejmię proszę o wyjaśnienie fachowca (jeśli to możliwe) niepokojących mnie rozbieżności w protokołach polustracyjnych. Otóż w protokole polustracyjnym na stronie 19 zaprezentowane jest zestawienie bilansów za lata 2004-06, jednak wykazywana tam wielkość aktywów jest znacznie niższa (o ok. 27 mln zł ) od sumy wszystkich funduszy podstawowych prezentowanych w zał. nr 9 - tego samego protokołu. Niepokój mój jest tym większy, że w tym samym zestawieniu na str.19 rachunek wyników JEST TEŻ ROZBIEŻNY od wyników określonych w oficjalnych sprawozdaniach za lata 2004-2005 odpowiednio o 861 573 zł  i  650 642 zł , zgodny w 2006r. z oficjalnym sprawozdaniem za rok 2006, oraz znowu rozbieżny o ok. 209 tys.zł z wynikiem finansowym za 2006r. określonym w sprawozdaniu za 2007r.
Pytanie: czy możliwe są w księgowości spółdzielni takie rozbieżności w bilansie, oraz rachunku zysków i strat ?  Czy dopuszczalne jest zmienianie wyników finansowych post factum ? tzn. po dwóch latach koryguję wynik poprzednio osiągnięty przez spółdzielnię (ze straty na zysk) i ponieważ nie mam decyzji WZ w sprawie podziału zysku to rozdzielam go na premie dla pracowników administracji i Rady Nadzorczej ?

Pytanie 378
Dodano: 19 lipca 2008

Kolejny raz zwracam się do Pana z prośbą o pomoc dziękując jednocześnie za wcześniej udzielane odpowiedzi na moje pytania.
Bardzo pomogły mi w mojej pracy w księgowości.
Kolejna nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spowodowała, że znów mam wiele wątpliwości czy dobrze interpretuję przepisy.
Nie mogę mianowicie zsynchronizować w obecnej sytuacji przepisów o VAT z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego.
Przypomnę jesteśmy spółdzielnią wiejską powstałą na bazie mieszkań po byłych PGR.
Moje wątpliwości powstały wraz ze zmianą w art. 26 ust. 1 który otrzymał brzmienie:
"1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni."; Zgodnie z Pana wcześniejszymi odpowiedziami nasza spółdzielnia zaczęła tak traktować wszystkie budynki którymi zarządza( każda wspólnota ma swoją księgowość itp..) Ale jak rozliczać prawidłowo budynki które są wspólnotą , a jednocześnie mieszkają tam członkowie spółdzielni?
Najpierw podatek VAT. Zgodnie z rozporządzeniem czynności wykonywane na rzecz członków i właścicieli niebędących członkami za które są pobierane opłaty zgodnie z art 4, ust.1,2,4 i 5 ustawy o sm są zwolnione z Vat - inaczej to się ma do wspólnot - który przepis zastosować ? Naliczać Vat od mediów dostarczanych do takich budynków czy też nie.
A być może można byłoby zaliczyć dostawę mediów do takich budynków jako usługi w zakresie zarządzania( czyli również zwolnione z VAT)ponieważ w umowach o zarządzanie tymi budynkami znajduje się zapis że czynności zwykłego zarządu obejmują m.in.zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii cieplnej , energii elektrycznej, dostaw wody zimnej, odprowadzenie ścieków i wywozu śmieci .)Przypominam że nasza spóldzielnina jest właścicielem kotłowni , hydrofornii i oczyszczalni ścieków.
Następnie jak takie wspólnoty w których mamy członków ,więc równocześnie ustawa o sm spóldzielnia ma traktować w rozumieniu przepisów o pdop? Czy koszty i dochody z tych wspólnot spóldzielnia może traktować jak gospodarkę zasobami mieszkaniowymi ?
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tych problemów . Myślę że Pana pomoc będzie też cenna dla innych spóldzielni powstałych na takich samych zasadach jak nasza spółdzielnia.

Pytanie 377
Dodano: 19 lipca 2008

Jestem członkiem spłodzielni mieszkaniowej od 15 lat. Moje mieszkanie ma tytuł prawny własnościowe spóldzielcze i spłacam kredyt zaciagniety przez spłodzielnie nie w czynszu ale osobno . Właśnie jestem w trakcie sprzedaży mojego mieszkania i przechodze gehenne z spłodzielnią. Mój plan sprzedarzy polega na tym ,iż reszte mojego zadłużenia kredytowego ma być spłaccona z kredytu zaciagnietego przez kupujacyh i potwierdzona w akcie notarialnym. Zeby iść do notariusza musze posiadać zgodę spłodzielni na sprzedaż mojego mieszkania, i tu spłodzielnia nie chce wydać mi takiego zaświadczenia nakazując mi spłacic zadłużenie przed sprzedażą. Tłumaczę spłódzielni iż w akcie notarialnym będzie zapis o tym iż kwota mojego zadłużenia będzie wpłacona na konto spłódzielni z kredytu kupujących z nr konta spłodzielni i datą wpływu pieniędzy ale to jest dla spłodzielni mało jasne,stawiając mi nowe warunki między innym pisemny wniosek banku w którym kupujący biorą kredyt aby potwierdził iż w pierwszej kolejności pieniądze z kredytu wpłyną na konto spłódzielni. prosze o pomoc jak mogłabym załatwić tę sprawę gdyż nie posiadam żądanej kwoty przez spłódzielnie, i czy spłódzielnia ma prawo do takich utrudnień.