Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1087
Dodano: 26 stycznia 2016

Czy w związku z interpretacją ogólną MF w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy od lokali użytkowych spółdzielnia powinna dokonać korekty podatku dochodowego od osób prawnych za lata poprzednie ?

Pytanie 1086
Dodano: 26 stycznia 2016

Bardzo prosimy o pomoc ( na nasze zlecenie) w celu prawidłowego rozliczania z US wnoszonych opłat i wydatków Naszej Spółdzielni.
Oto skrót sprawy: Spółdzielnię powołali członkowie którzy posiadają samodzielne (odrębna własność) lokale mieszkalne. Spółdzielnia nie posiada żadnego lokalu w swoich zasobach. Członkowie-właściciele lokali mieszkalnych zasiadają we władzach Spółdzielni.
Nie powołano Wspólnoty a opłaty wnoszone są do Spółdzielni i rozliczane na podstawie Ustawy SM czyli uchwał RN Opłaty podzielone są na: eksploatację, fundusz remontowy, woda i ścieki, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości(klatki schodowe) energia cieplna. Uważamy że rozliczamy nieprawidłowo i dlatego prosimy o pomoc. Jak traktować wnoszone opłaty na gruncie podatku VAT i PDOF?

Pytanie 1085
Dodano: 26 stycznia 2016

Bardzo prosimy o pomoc( na zlecenie) w sprawie prawidłowego rozliczenia z US w zakresie  podatku VAT i dochodowego.
Sprawa dotyczy rozliczania przez Spółdzielnię lokali mieszkalnych z odrębną własnością. Spółdzielnia nie posiada i nigdy nie posiadała własnych lokali . Wspólnota powstała z mocy prawa,nie powołała Zarządu, nie dokonała żadnej rejestracji. Właściciele lokali tworzą Radę i Zarząd Spółdzielni. Opłaty eksploracyjne, fundusz remontowy, zaliczki na media wnoszone są na podstawie uchwał Rady. i rozliczane jako Spółdzielnia Mieszkaniowa. Nie jesteśmy pewni czy to jest prawidłowe i dlatego bardzo prosimy Pana o pomoc .

Pytanie 1084
Dodano: 26 stycznia 2016

Proszę o pomoc w rozliczeniu inwestycji sfinansowanej:
1) częściowo z kredytu
2) częściowo z funduszu remontowego
3) jak zaksięgować i jak rozliczać premię termomodernizacyjną?

Pytanie 1083
Dodano: 26 stycznia 2016

Czy podział mieszkania w 2013 r. o tytule spółdzielczym własnościowy na dwa oddzielne w budynku spółdzielni w , którym podpisano już 140 AN wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli tej nieruchomości ( Uchwałę w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności dla tego budynku podjęto w 2003 r.)? Proszę o przytoczenie zapisów prawnych .

Pytanie 1082
Dodano: 26 stycznia 2016

W mojej spółdzielni mieszkaniowa w okresie kiedy kotłownia była opalana paliwem stałym (koks i węgiel) wprowadziła bonifikatę opłat tak po uważaniu od 10 do 30 % dla mieszkań zlokalizowanych nad ze względu na uciążliwość. Co ciekawe bonifikaty opłat stosowano tylko dla mieszkań których właściciele o to wystąpili, były przypadki gdzie uciążliwość występowała, ale właściciele nie wiedząc o możliwości z nich korzystania o to nie wystąpili. Ówczesna uchwała określała warunki konieczne do spełnienia tj. lokale położone nad kotłownią opalaną węglem i koksem i złożenie wniosku. Nie przeszkadzało to spółdzielni w stosowaniu bonifikat dla przejmujących lokale na zasadzie "dziedziczenia" przywileju. Mimo, że po wymianie kotłowni i przejściu na gaz uciążliwość określona w uchwale wprowadzającej znikła, nadal są stosowane bonifikaty. Zarząd twierdzi, że bonifikaty są nadal uzasadnione ze względu na głośną pracę pomp, ale na to nie posiada badań poziomu hałasu i nie przejmuje się tym, że formuła wprowadzająca zanikła. Propozycja badań poziomu hałasu i w przypadku uzasadniającym wprowadzenie uchwałą nowych kryteriów bonifikaty trafia w próżnię.
Proszę o ocenę postępowania spółdzielni, wskazanie działań poprawnych i określenie konsekwencji za stosowanie nieaktualnej uchwały.

Pytanie 1081
Dodano: 26 stycznia 2016

Spółdzielnia mieszkaniowa jest właścicielem nieruchomości na której zlokalizowany jest pawilon handlowy. Pawilon ten ujęty jest w ewidencji środków trwałych spółdzielni w wartości ponad 400 tys. zł. W pawilonie znajduje się jeden duży lokal użytkowy obejmujący całość powierzchni pawilonu. Lokal ten jest przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysługującej osobie fizycznej. Posiadacz tego prawa wynajmuje lokal sieci handlowej, która prowadzi w nim dyskont spożywczy. Wynajmujący za zgodą posiadacza własnościowego prawa do lokalu oraz spółdzielni swoim staraniem oraz na swój koszt przeprowadzi gruntowną przebudowę i rozbudowę całego pawilonu, łącznie z przyłączami i sieciami w jego okolicy, w wyniku której po poprzednim budynku praktycznie nic nie pozostanie. Spółdzielnia nie występuje tutaj jako inwestor, jedynie zgadza się na prowadzenie prac na nieruchomości. Nie ponosi żadnych kosztów.
Czy w zaistniałej sytuacji i dokonanej przebudowie, w wyniku której - na skutek zakresu prowadzonych robót budowlanych - powstanie niejako nowy budynek, spółdzielnia winna skorygować ewidencję środków trwałych? Wartość pawilonu w wysokości poniesionych nakładów, który budowany był 20 lat temu, obecnie przestanie mieć jakikolwiek związek z rzeczywistością, bowiem budynek budowany przez spółdzielnię przestaje istnieć. Niemniej zgodnie z zasadą, że budynek z chwilą jego wzniesienia staje się własnością właściciela gruntu - art. 48 i 191 kodeksu cywilnego, można więc uznać, że to co powstanie na nieruchomości będzie nadal własnością spółdzielni. Stąd moja wątpliwość czy nie należałoby wprowadzić zmiany w ewidencji środków trwałych. Jeśli tak to jaką przyjąć wartość pawilonu?

Pytanie 1080
Dodano: 26 stycznia 2016

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dot. postawienia wiaty śmietnikowej do dyspozycji danej nieruchomości. Proszę o sugestię czy koszt tej wiaty może zostać pokryty ze stawki eksploatacyjnej danej nieruchomości poprzez odpisy amortyzacyjne, nie chciałabym ruszać funduszu remontowego. Poza tym mam ciągle wątpliwość czy z FR można finansować środki trwałe? Koszt wiaty wraz z utwardzeniem ok. 12 000,00 zł. Wiata będzie stała na działce będącej mieniem Spółdzielni a nie na działce tej nieruchomości.

Pytanie 1079
Dodano: 26 stycznia 2016

Rok temu tj. 09.09.2013 r. złożyłem wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej "ORUNIA", której jestem członkiem, o naprawę sufitu balkonu. Formalnej tzn na piśmie odpowiedzi odnośnie realizacji wniosku nie otrzymałem. Na osobistą interwencję w dziale eksploatacji pani kierowniczka stwierdziła że wniosek został przyjęty do realizacji i zalecała czekać cierpliwie i tak trwa to do chwili obecnej mimo moich licznych interwencji. Jak mogę wymusić realizację mojego wniosku? Gdzie mogę złożyć skargę na działalność spółdzielni?

Pytanie 1078
Dodano: 26 stycznia 2016

Spółdzielnia w swoim zasobie miała 3 budynki , a na dzień dzisiejszy wszystkie budynki założyły wspólnotę . Problemem jest to, że wspólnoty domagają się zwrotu funduszu remontowego a Spółdzielnia nie ma pieniędzy i co zrobić z całą dokumentacją Spółdzielni?