Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1111
Dodano: 29 czerwca 2016

Ustawa która weszła w życie 31.07.2007 wprowadza konieczność prowadzenia ewidencji funduszu remontowego na nieruchomości jednobudynkowe. Do tego czasu w naszej Spółdzielni były nieruchomości wielobudynkowe. I tak były prowadzone remonty bardziej wg potrzeb nie na każdym budynku jednakowo.
Przed wejściem w życie Ustawy część budynków miała wykonane już wszystkie "grubsze roboty" kosztotwórcze np. wymiana poziomów Centralnego ogrzewania, instalację elektryczną, wymianę instalacji gazowej inne nieruchomości powyższe prace miały robione już po wejściu Ustawy w życie . Prowadzona do tej pory ewidencja Funduszu remontowego na nieruchomości jednobudynkowe może nie była idealna ale drastycznie nie różnicowała członków. Obecnie Przewodniczący Rady i Zarząd przedstawiają nową ewidencję FR od roku 2005. z której wynika że niektóre nieruchomości będą musiały "oddać" nawet po 100 000 zł chociaż zakres wykonanych remontów na wszystkich nieruchomościach jest jednakowy. Nadmieniam, że podziały geodezyjne gruntów zostały dokonane już po wejściu Ustawy w życie sukcesywnie od 2008 ostatnie w tym roku. Niektóre obiekty w 2005 należące do danej nieruchomości i remontowane z jej środków /śmietnik, chodnik, parking/ obecnie stanowią mienie Spółdzielni/ czy te koszty powinny być odjęte z kosztów nieruchomości? Był też w 2005 roku dofinansowany ze środków ogólnych remont wind 100.000 zł W oparciu o co można stworzyć nową ewidencję która nie będzie krzywdząca dla członków. Ewidencja księgowa pokazuje nam tylko stan środków na danych nieruchomościach ale nie ma ona nic wspólnego ze stanem wykonanych remontów.
Od kiedy mamy prowadzić ewidencję czy od wyjścia ustawy w życie czy jak nam przedstawia Zarząd od 2005 roku? CZY USTAWA ZNOWU PODZIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI?

Pytanie 1110
Dodano: 29 czerwca 2016

Spółdzielnia posiada Lokale użytkowe i garaże które wynajmuje (jest to pożytek który stanowi przychód do opodatkowania oraz VAT , część tego przychodu chcieliśmy przeznaczyć na zasilenie eksploatacji GZM- lokali mieszkalnych oraz zasilenie fundusz remontowy w jaki sposób to zasilenie księgować i na jakich kontach?

Pytanie 1109
Dodano: 04 kwietnia 2016

Pytanie dotyczące rozliczeń pomiędzy Spółdzielnią a wyodrębnioną Wspólnotą. Obecnie we Wspólnocie pozostało jeszcze kilku mieszkańców Spółdzielni, większość należy do Wspólnoty. Do wspólnego korzystania pozostała droga i przynależne do niej oświetlenie, jak najkorzystniej dokonywać tych rozliczeń w zakresie: użytkowania wieczystego, podatku od nieruchomości, sprzątania, odśnieżania i oświetlenia. Wystawiana f-ra VAT zawierać będzie 23% podatku, czy istnieje jakaś inna koncepcja. Spółdzielnia optuje, by to była faktura z 23% podatkiem, z punktu widzenia wspólnoty to dodatkowe koszty, proszę o propozycję rozwiązania w obecnym porządku prawnym.

Pytanie 1108
Dodano: 04 kwietnia 2016

Powstała nadwyżka finansowa na opłacie eksploatacyjnej. Według Rady Nadzorczej może być przeksięgowana na zasilenie funduszu remontowego. Jeśli tak to czy można przeznaczyć nadwyżkę na zasilenie funduszu remontowego tylko bloków które zostały ujęte w planie remontowym do termomodernizacji?
W mojej ocenie ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. art.6 mówi że różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielnia zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki.

Pytanie 1107
Dodano: 04 kwietnia 2016

Spółdzielnia zamierza sprzedać stare drzwi jednego z bloków jako złom. Czy przychód z tego tytułu powinien być zaksięgowany na fundusz remontowy tego bloku, czy w pozostałe przychody operacyjne i rozliczony w wyniku finansowym całej spółdzielni?

Pytanie 1106
Dodano: 04 kwietnia 2016

Ad. pełnomocnictwo na WZCz - w kontekście odpowiedzi na pytanie 1009 na str.9.
Prawo spółdzielcze (art. 36, § 3) dopuszcza możliwość uczestnictwa w Walnym przez pełnomocnika pod warunkiem, że przepis szczególny ustawy lub statut spółdzielni nie stanowi inaczej. Jednocześnie prawo spółdzielcze formułuje szczegółowe wymogi (tj. forma pisemna pełnomocnictwa, dołączenie do protokołu z Walnego, pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka). W związku z tym, konkretnie z jakiego zapisu prawa spółdzielczego wynika odpowiedź firmy - udzielona na pytanie 1009 na str 9 dodane 21 czerwca 2014?
Cyt. (.) "Pełnomocnictwo to, nawet poświadczone przez notariusza, nie daje pełnomocnikowi prawa do głosowania nad jakimikolwiek uchwałami Walnego Zgromadzenia. Wynika to bezpośrednio z przepisów ustawy "Prawo Spółdzielcze".

Pytanie 1105
Dodano: 04 kwietnia 2016

Spółdzielnia dysponuje w Stargardzie jednym budynkiem, gdzie większość lokali jest wyodrębniona. Właściciele chcą założyć wspólnotę, w związku z tym proszę o informację, w jaki sposób spółdzielnia rozliczy się księgowo z powstającą wspólnotą?

Pytanie 1104
Dodano: 04 kwietnia 2016

7 lat temu zmarła matka która była wdową .miała lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego .dzieci z pierwszego związku małżeńskiego -(z drugiego nie było dzieci ) w wyniku sprawy spadkowej po zmarłej mamie uzyskały wyrok iż nabyły prawo do spadku w różnych częściach, następnie udały się do spółdzielni z w/w wyrokiem i dowiedziały iż ich matka nabyła prawo do lokalu będąc w związku z mężczyzną. Który nie mieszkał z matka i zmarł dużo wcześniej od matki. To był matki drugi związek i rodzina nie utrzymywała żadnych kontaktów z rodziną drugiego męża matki, spółdzielnia nie chce wypłacić wkładu zgodnie z wyrokiem sądu . Do tej pory nikt nie zgłosił ze strony drugiego męża po spadek czy spółdzielnia postępuje zgodnie z prawem i co w takiej sytuacji należy zrobić

Pytanie 1103
Dodano: 04 kwietnia 2016

Z powodu dużego zadłużenia na lokalu mieszkalnym lokatorzy posiadający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu zostali wykluczeni w 2005 roku i eksmitowani w 2013 Na kontach analitycznych z tytułu wkładu mieszkaniowego są kwoty 1. Na koncie 804/0 MA kwota 31000 zł, co stanowiło 70% pierwotnej wartości lokalu. 2. Na koncie 804/X MA 34000 przeszacowanie 3. Na koncie 804/Y WN 13000 umorzenie Spółdzielnia dokonała rozliczenia kredytu "starego portfela" na kwotę 11000 zł. Ponadto Spółdzielnia do czasu ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu musi gdzieś zawiesić kwotę 13000 z tytułu dotacji budżetowej co stanowi 30% pierwotnej wartości mieszkania.
W październiku 2014 roku mieszkanie zostało sprzedane (umowa przedwstępna ustanowienia odrębnej własności w formie aktu notarialnego) w związku z czym do Spółdzielni wpłynęła kwota 310000 zł. - wartość rynkowa lokalu.
1.W jaki sposób dokonać rozliczenia z byłym członkiem spółdzielni z tytułu wypłaty wartości rynkowej lokalu po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i związane z tym obowiązki spółdzielni jako płatnika?
2.W jaki sposób należy dokonać rozliczenia z byłym członkiem spółdzielni i gdzie przeksięgować wkład mieszkaniowy z kont 804?
3.Jaką kwotę należy wykazać w informacji PIT 8c?
4.Jak zaksięgować obciążenie kwotą 310000 wniesioną jako wartość rynkowa lokalu i co z wkładem nowego członka - jaka wartość?

Pytanie 1102
Dodano: 04 kwietnia 2016

Proszę o informację czy z środków gromadzonych na Funduszu Remontowym można pokryć stratę powstałą na eksploatacji z roku 2014?