Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1107
Dodano: 04 kwietnia 2016

Spółdzielnia zamierza sprzedać stare drzwi jednego z bloków jako złom. Czy przychód z tego tytułu powinien być zaksięgowany na fundusz remontowy tego bloku, czy w pozostałe przychody operacyjne i rozliczony w wyniku finansowym całej spółdzielni?

Pytanie 1106
Dodano: 04 kwietnia 2016

Ad. pełnomocnictwo na WZCz - w kontekście odpowiedzi na pytanie 1009 na str.9.
Prawo spółdzielcze (art. 36, § 3) dopuszcza możliwość uczestnictwa w Walnym przez pełnomocnika pod warunkiem, że przepis szczególny ustawy lub statut spółdzielni nie stanowi inaczej. Jednocześnie prawo spółdzielcze formułuje szczegółowe wymogi (tj. forma pisemna pełnomocnictwa, dołączenie do protokołu z Walnego, pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka). W związku z tym, konkretnie z jakiego zapisu prawa spółdzielczego wynika odpowiedź firmy - udzielona na pytanie 1009 na str 9 dodane 21 czerwca 2014?
Cyt. (.) "Pełnomocnictwo to, nawet poświadczone przez notariusza, nie daje pełnomocnikowi prawa do głosowania nad jakimikolwiek uchwałami Walnego Zgromadzenia. Wynika to bezpośrednio z przepisów ustawy "Prawo Spółdzielcze".

Pytanie 1105
Dodano: 04 kwietnia 2016

Spółdzielnia dysponuje w Stargardzie jednym budynkiem, gdzie większość lokali jest wyodrębniona. Właściciele chcą założyć wspólnotę, w związku z tym proszę o informację, w jaki sposób spółdzielnia rozliczy się księgowo z powstającą wspólnotą?

Pytanie 1104
Dodano: 04 kwietnia 2016

7 lat temu zmarła matka która była wdową .miała lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego .dzieci z pierwszego związku małżeńskiego -(z drugiego nie było dzieci ) w wyniku sprawy spadkowej po zmarłej mamie uzyskały wyrok iż nabyły prawo do spadku w różnych częściach, następnie udały się do spółdzielni z w/w wyrokiem i dowiedziały iż ich matka nabyła prawo do lokalu będąc w związku z mężczyzną. Który nie mieszkał z matka i zmarł dużo wcześniej od matki. To był matki drugi związek i rodzina nie utrzymywała żadnych kontaktów z rodziną drugiego męża matki, spółdzielnia nie chce wypłacić wkładu zgodnie z wyrokiem sądu . Do tej pory nikt nie zgłosił ze strony drugiego męża po spadek czy spółdzielnia postępuje zgodnie z prawem i co w takiej sytuacji należy zrobić

Pytanie 1103
Dodano: 04 kwietnia 2016

Z powodu dużego zadłużenia na lokalu mieszkalnym lokatorzy posiadający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu zostali wykluczeni w 2005 roku i eksmitowani w 2013 Na kontach analitycznych z tytułu wkładu mieszkaniowego są kwoty 1. Na koncie 804/0 MA kwota 31000 zł, co stanowiło 70% pierwotnej wartości lokalu. 2. Na koncie 804/X MA 34000 przeszacowanie 3. Na koncie 804/Y WN 13000 umorzenie Spółdzielnia dokonała rozliczenia kredytu "starego portfela" na kwotę 11000 zł. Ponadto Spółdzielnia do czasu ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu musi gdzieś zawiesić kwotę 13000 z tytułu dotacji budżetowej co stanowi 30% pierwotnej wartości mieszkania.
W październiku 2014 roku mieszkanie zostało sprzedane (umowa przedwstępna ustanowienia odrębnej własności w formie aktu notarialnego) w związku z czym do Spółdzielni wpłynęła kwota 310000 zł. - wartość rynkowa lokalu.
1.W jaki sposób dokonać rozliczenia z byłym członkiem spółdzielni z tytułu wypłaty wartości rynkowej lokalu po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i związane z tym obowiązki spółdzielni jako płatnika?
2.W jaki sposób należy dokonać rozliczenia z byłym członkiem spółdzielni i gdzie przeksięgować wkład mieszkaniowy z kont 804?
3.Jaką kwotę należy wykazać w informacji PIT 8c?
4.Jak zaksięgować obciążenie kwotą 310000 wniesioną jako wartość rynkowa lokalu i co z wkładem nowego członka - jaka wartość?

Pytanie 1102
Dodano: 04 kwietnia 2016

Proszę o informację czy z środków gromadzonych na Funduszu Remontowym można pokryć stratę powstałą na eksploatacji z roku 2014?

Pytanie 1101
Dodano: 04 kwietnia 2016

Spółdzielnia sprzedała w drodze przetargu lokal mieszkalny na odrębną własność. Mieszkanie to miało status-lokatorskie (bez wkładu utworzone z mieszkań zakładowych). Lokator, który mieszkał zadłużył je i nastąpiła eksmisja. Pieniądze ze sprzedaży Spółdzielnia zgodnie z regulaminem przeznaczyła w pierwszej kolejności na poczet zadłużenia poprzedniego użytkownika, a pozostałą część na Fundusz Remontowy.
Zaksięgowano:
-rozliczenie wpłaty 249-00/204 roz.z członkami i 856
FR
-rozliczenie sprzedaży mieszkania
zasoby mieszkaniowe/bud.mieszk.
umorzenia/zas.mieszk.
zas.mieszk./grunty
zas.mieszk.pr.wiecz.,gr.
Czy takie rozliczenie wpłaty z tyt. sprzedaży mieszkania jest prawidłowe, a może lokator nadal powinien figurować jako dłużnik ( w rzeczywistości on nie zapłacił zaległości czynszowej), a jeśli spłaci dług to może zaksięgować bezpośrednio na FR?

Pytanie 1100
Dodano: 04 kwietnia 2016

Ponownie zwracam się z zapytaniem jak według Pana wiedzy powinno się księgować faktury wystawione na członków Spółdzielni na zaliczki wpłacone na wkład budowlany jest to sprawa dla mnie bardzo pilna.

Pytanie 1099
Dodano: 04 kwietnia 2016

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i takie samo prawo do jednego z 15 -stu szeregowych garaży. Spółdzielnia mieszkaniowa postanowiła wyremontować nawierzchnię, która wspólna jest dla lokali mieszkaniowych i garaży . Koszty inwestycji zostały częściowo rozliczone z funduszu remontowego . Pozostałą cześć SM egzekwuje od członków oraz osób posiadających jednocześnie spółdzielcze własnościowe prawo do garażu w postaci wpłat gotówkowych jako wkład budowlany. Czy takie postanowienie jest zgodne z prawem?

Pytanie 1098
Dodano: 04 kwietnia 2016

Posiadam mieszkanie własnościowe. Mam pytanie, czy SM może obciążyć mnie kosztami oświetlenia pomieszczeń wspólnych? Ja jednak nie korzystam z takich, piwnicy nie posiadam, w klatkach schodowych wspólnych nie przebywam. Mam oddzielne wejście do mego mieszkania i w związku z tym oświetlenie mojej klatki schodowej jest podłączone do mojego licznika energii elektrycznej. Z zużycia energii rozliczam się indywidualnie ze spółką Tauron na podstawie odczytów licznika.
To drażliwy temat tym bardziej że kwota którą usiłuje się mnie obciążyć jest prawie 10 zł miesięcznie.