Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1174
Dodano: 03 stycznia 2018

Spółdzielnia zawarła umowę dzierżawy lokalu użytkowego na cel budowy kotłowni gazowej. Czy poza dzierżawą lokalu inwestor powinien był równocześnie dysponować prawem do stosownej części działki, na której jest posadowiony budynek? Budynek nie jest zawieszony w próżni, wobec tego- czy dzierżawa lokalu spełnia wymogi " dysponowania nieruchomością na cele budowlane"? Dodam, że projekt bloku nie przewidywał budowy kotłowni.

Pytanie 1173
Dodano: 03 stycznia 2018

Mam 2 pytania związane z różnymi stawkami opłat eksploatacyjnych i na fundusz remontowy dla członków i nie-członków spółdzielni.
1/ Czy władze spółdzielni mogą jednocześnie wprowadzić zwyżkę opłat eksploatacyjnej i na fundusz remontowy dla nie-członków spółdzielni. Tłumaczą to osiąganiem nadwyżki bilansowej z tytułu pożytków powstałych z tytułu gospodarowania mieniem spółdzielni, która jest rokrocznie przeznaczana na fundusz remontowy (schemat opisany przez Pana w pytaniu nr 1156 skutkujący podwyżką opłaty na ten fundusz dla nie-członków). Ale jednocześnie planują podnieść opłatę eksploatacyjną dla nie-członków z powodu osiągania dodatkowych przychodów z mienia spółdzielni. Uważam że albo jedno albo drugie. Skoro mamy ekstra przychody funduszu remontowego, to nie ma dodatkowych przychodów na eksploatacji, co ma być powodem podwyżki opłaty eksploatacyjnej.
2/ Czy decyzje o takim różnicowaniu opłat może podejmować sam zarząd lub rada spółdzielni, czy jednak powinno to być ujęte w odpowiednich regulaminach gospodarki zasobami i ew. zasad naliczania opłat, które w naszej małej spółdzielni uchwala walne zgromadzenie. Czy nie powinno decydować o tym walne zgromadzenie członków?

Pytanie 1172
Dodano: 03 stycznia 2018

1. Sprzedajemy mieszkanie, które było lokatorskie. Jak należy zaksięgować tą operację?
2. Czy sprzedaż mieszkania rodzi skutki CIT?

Pytanie 1171
Dodano: 03 stycznia 2018

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej, jednoblokowej, 32 lokale. Jedna osoba z mieszkańców jest właścicielem mieszkania, reszta osób posiada spółdzielcze - własnościowe prawo do lokalu. Czy i w jaki sposób można powołać zarządcę zewnętrznego ? czy potrzebne jest wykup mieszkań i przekształcenie we wspólnotę ? czy też wystarczy zgoda większości mieszkańców ?

Pytanie 1170
Dodano: 03 stycznia 2018

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Powołano Radę - 5 osób i zarząd - 3 osoby. Zgodnie ze statutem spółdzielni rada składa się z 3 członków. RN ze swojego grona wybiera Prezydium, w skład którego wchodzą przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji rady. Spośród członków rady wybieranych jest też 2 członków komisji rewizyjnej.
Prezes Zarządu (spółdzielni) złożył rezygnację. Moje pytanie, czy w powyższej sytuacji można zastosować art. 56 par. 1 ust. 1 zdanie drugie ustawy Prawo spółdzielcze, zgodnie z którym "w razie konieczności rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) zarządu", i jednego z członków rady powołać na Prezesa Zarządu ?
Chodzi mi głównie, czy w stanie którym opisałem skład rady będzie odpowiadał wymogom statutu. Jeżeli jest taka możliwość, na jak długo można powołać członka, jakie formalności należy dopilnować ?

Pytanie 1169
Dodano: 03 stycznia 2018

Jestem właścicielem garażu wyodrębnionego, w zabudowie szeregowej, nie jestem członkiem Spółdzielni.
Czy Spółdzielnia ma prawo naliczać mi fundusz remontowy w opłacie za garaż?

Pytanie 1168
Dodano: 03 stycznia 2018

Posiadam garaż w nieruchomości garażowej szeregowej/boksy garażowej/ zarządzanej z mocy prawa przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Nie jestem członkiem Spółdzielni.
Podatki od gruntu i nieruchomości wnoszę co roku do Urzędu Miasta, wszystkie remonty jak naprawa dachu wykonałam w swoim zakresie tak jak i inni właściciele garaży.
w związku z powyższym mam pytania:
-czy Spółdzielnia ma prawo wliczać do opłaty za garaż podatek od nieruchomości i podatek od gruntu?
- czy Sp-nia ma prawo żądać ode mnie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej opłaty na fundusz remontowy?
- czy Spółdzielnia ma prawo doliczać do opłaty na fundusz remontowy podatek VAT?

Pytanie 1167
Dodano: 03 stycznia 2018

Spółdzielnia nie posiadała i nie posiada lokali mieszkalnych i użytkowych we wspólnocie. Administruje wspólnotą na podstawie zawartej umowy o administrowanie. Wpłaty są wnoszone na rachunek wspólnoty. We wspólnocie zamieszkują właściciele lokali a kilku z nich jest członkami spółdzielni. którzy posiadają odrębną własność. Czy w takiej sytuacji można to traktować jako świadczenie dla członków spółdzielni czy należało by przyjąć jako świadczenie usługi dla innego podmiotu gospodarczego? Za usługę np. dostawy ciepła naliczyć podatek VAT 23%.

Pytanie 1166
Dodano: 03 stycznia 2018

W wyniku wejścia w życie noweli ustawy o SM członkami spółdzielni stały się osoby które posiadają prawo do lokalu bez obligu wniesienia wpisowego i wpłaty udziałów. Zgodnie z zapisami prawa spółdzielczego wszyscy członkowie spółdzielni mają prawo do podziału zysku z działalności gospodarczej spółdzielni . Jak to się ma do zapisów KC i innych ustaw korespondujących w zakresie zysków i strat w proporcji do posiadanych . udziałów. Pomijamy oczywiście pożytki z budynku w którym taki "członek " posiada prawo do lokalu W jakim zakresie taka osoba ma prawo do korzystania z funduszu zasobowego i czy wreszcie nie ma miejsca wzbogacenie się cudzym kosztem patrz tzw "członkowie pełnoprawni"?

Pytanie 1165
Dodano: 03 stycznia 2018

W naszej spółdzielni są trzy grupy zasobów Grupa budynków najstarszy licząca 15 bloków( 700 mieszkań) . Enklawa budynków 10cio letnich w liczbie 7..(300mieszkań) i tzw satelity w liczbie 6budynków ( 350 mieszkań) rozsiane po całym mieście.. W związku z faktem iż od kilku kadencji do 9 cio osobowej RN wybierają się w większości przedstawiciele enklawy najmłodszych budynków narzucając swoje potrzeby wszystkim ze strata dla pozostałych. Pojawiła się koncepcja aby wybory do Rady miały charakter proporcjonalny, poprzez określenie w statucie 5 miejsc w radzie dla 15 budynków a dla dwóch pozostałych grup po 2miejsca . Koncepcja ta została storpedowana przez 6 członów rady z grupy o najmniejszej liczbie mieszkań twierdzeniem że byłoby to pogwałceniem podstawowych zasad demokracji . Czy można prosić o odniesienie się do tej sprawy . Bo mamy wrażenie że ma miejsce zawłaszczanie spółdzielni . Jak skończy się kadencja żonie...., to do rady wchodzi mąż A jak brat zakończy kadencję to natychmiast wybierany jest drugi z braci. Czy to jest normalne ?