Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1214
Dodano: 02 kwietnia 2020

W związku z różną interpretacją zasad gospodarowania funduszem remontowym SM pragnę uzyskać odpowiedź na pytanie: Czy Rada Nadzorcza może zatwierdzić Plan remontów SM na dany rok w którym planowane koszty termomodernizacji poszczególnych nieruchomości przekraczają nagromadzone środki (tworzą minus wyłącznie na tych nieruchomościach) a planowane roboty są przewidziane na przełomie 2019/2020 roku, gdzie faktura końcowa będzie pokryta z wpływów na 2020 rok? Nadmieniam, iż w SM istnieje zgodnie z UoSM rozliczanie wpływów i wydatków na pojedyncze nieruchomości oraz prowadzony jest jedno konto FR.
Chciałbym spytać czy solidaryzm polegający na finansowaniu z FR robót koniecznych na niektórych nieruchomościach pozwala "pożyczyć" tym nieruchomościom brakujące nieznaczne kwoty z założeniem podniesienia zaliczek na FR na tych nieruchomościach sprawiając tym samym szybki zwrot generujący "minus". Zakładam oczywiście, iż SM posiada stosowne środki na koncie FR i pozostałe nieruchomości zbierając fundusze na bardziej kosztowne remonty w danej chwili nie wnoszą roszczeń o remont swoich nieruchomości.
W sytuacji takich praktyk, gdzie i jakich należy dokonać zapisów?

Pytanie 1213
Dodano: 02 kwietnia 2020

Chciałabym się dowiedzieć czy kandydując na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej muszę mieć wyższe wykształcenie ? Regulamin konkursu (opracowany przez Radę Nadzorczą Spółdzielni) na to stanowisko uwzględnia również wykształcenie średnie . Czy jest to prawidłowe?

Pytanie 1212
Dodano: 02 kwietnia 2020

Czy fakturę za przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie UE mogę zaksięgować na Fundusz remontowy? Bardzo proszę o podpowiedź dot. prawidłowego księgowania.

Pytanie 1211
Dodano: 02 kwietnia 2020

Spółdzielnia obciąża lokatorów mieszkań spółdzielczych własnościowych i lokatorskich opłatą przekształceniową za przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. Opłata nie jest ani kosztem ani przychodem rachunkowym i podatkowym, zaksięgowaliśmy ją następująco:
1. nabycie gruntów WN 010 MA 249 (rozrachunki z urzędem gminy)
2. równoległy zapis WN 241 (lokatorzy) MA 804/805
3. Obciążenie w czynszu WN 204 MA 241
4. Spłaty dla urzędu WN 249  MA 131
Czy to prawidłowy zapis?
Mamy wątpliwości  co do wykazywania tych przychodów w deklaracji VAT, czy powinny być wykazywane jako zwolnione czy wyłączyć je ze sprzedaży jako niepodlegające VAT?
A co z lokalami własnościowymi użytkowymi gdzie od opłat tych naliczany jest podatek VAT? Tam również należy pominąć  konto 700 i zaksięgować opłatę tylko na rozrachunkach? Jak wykazać to w deklaracji VAT?

Pytanie 1210
Dodano: 02 kwietnia 2020

Mam ustanowioną "własną odrębność mieszkania spółdzielczego w r.2017 oraz wykupiony udział w gruncie. Od tego czasu opłacam podatek w Urzędzie Miasta tzw.od nieruchomości. Dzisiaj dowiedziałam się, że koleżanka mając podobnie, nie płaci podatku tylko podatek płaci za nią Spnia. Zadzwoniłam więc do Spni i zapytałam o co tu chodzi? Odpowiedziano mi że ona ma mieszkanie "własnościowe" a ja z "odrębną własnością".
Nic z tego nie rozumiem i proszę o ile to możliwe wyjaśnienie mi tej kwestii.

Pytanie 1209
Dodano: 02 kwietnia 2020

Moje pytanie brzmi: jak należy prawidłowo księgować opłatę przekształceniową z tytułu przekształcenia z dniem 1 stycznia 2019r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r.
Czy będą to należności roku bieżącego, mimo terminu płatności w następnym roku budżetowym?
Czy całą należność za okres 20 lat powinna być potraktowana jako należność długoterminowa i jako przychód w roku 2019?
Jak powinno wyglądać prawidłowe księgowanie na kontach?

Pytanie 1208
Dodano: 02 kwietnia 2020

Jestem początkującą księgową spółdzielni mieszkaniowej i mam problem, czy wiaty śmietnikowe zakupione z funduszu remontowego powinnam ująć na koncie 011 i naliczać od nich amortyzację (a jeżeli tak to na jakich kontach). Zakup wiat jest zaksięgowany:
-Wn 857 fundusz remontowy spółdzielni
-Ma 201 rozrachunki z dostawcami

Pytanie 1207
Dodano: 26 sierpnia 2019

Czy Walne Zgromadzenie Spółdzielni może podjąć uchwałę o zmianie do statutu polegającą na wprowadzeniu zasady tajnego głosowania nad absolutorium dla członków Zarządu? Jak wiemy, członkowie często w swoich decyzjach kierują się emocjami, animozjami, niechęcia do członków Zarządu traktując ich  jako tych winnych różnych międzysąsiedzkich rozgrywek i kłótni. Podczas powiedzeń Walnego Zgromadzenia często nie odnoszą się do merytorycznej części porządku obrad  świadczącej o dobrym zakończeniu roku gospodarczego, czego uwieńczeniem winno być udzielenie absolutorium lecz skupiają się na swoich bieżąch sprawach, niezałatwionych natychmiast,” tu i teraz”. One właśnie rzutują na decyzje o głosowaniu nad absolutorium. Jakkolwiek jawność głosowania studzi czasami te emocje, tak tajne głosowanie może sprzyjać przewadze emocji nad rozsądna oceną dokonań Zarządu. Czy można temu zapobiec? Przedstawiłam sytuację, gdy praca w Spółdzielni kierowana jest prawidłowo, rzetelnie, są osiągane dobre wyniki, nie ma żadnych sytuacji niewłaściwych, niezgodnych z prawem, panuje uczciwość.

Pytanie 1206
Dodano: 26 sierpnia 2019

Społdzielnia Mieszkaniowa, w ktorej jestem wieloletnia ksiegową, dotychczas posiadała grunty w wieczystym uzytkowaniu .Pod datą 1.01.2019 r. wyksiegowuje je z ewidencji i wprowadza systematycznie, po uzyskaniu stosownego zaswiadczenia, do ewidencji środków trwałych jako grunty własne. Uzyskujemy bonifikaty i po ich zastosowaniu w wycenie gruntu bedziemy przenosic koszty opłaty przekształceniowej na posiadaczy mieszkań lokatorskich i własnościowych  Spółdzielni. Rozliczymy je do spłaty w czasie, z mozliwościa rowniez spłaty jednorazowej. Moje pytanie jest następujące: jesli grunty odnosimy na konto 011 bez możliwosci amortyzowania ich wartości, to czy  zwrot przez mieszkaców opłaty przekształceniowej bedziemy ksiegować na konto 802 –fundusz zasobowy finansujący srodki  trwałe mieszkaniowe ?. Art. 9 w/w ustawy sugeruje, ze opłata ma być odnoszona do kosztów zwiazanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości? Wówczas spłata tych kosztów przez mieszkańców winna zwiakszać przychody?

Pytanie 1205
Dodano: 29 kwietnia 2019

Czy będąc podatnikiem VAT można nie odliczać podatku VAT od wpłaconych zaliczek i rozliczać z członkami inwestycję w kwocie BRUTTO?