Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1224
Dodano: 02 kwietnia 2020

Wprowadziliśmy nowy składnik czynszowy nazwany " fundusz modernizacyjny celowy" zgodnie ze regulaminem z przeznaczeniem na termomodernizację- proszę o informacje czy mogę traktować go równorzędnie jak fundusz remontowy czyli robić odpis a koszty księgować na koncie 856.
"Zgodnie z interpretacją wszystko co dotyczy modernizacji mieści się w kategorii REMONT"
czy może zmienić nazewnictwo na fundusz remontowy celowy?

Pytanie 1223
Dodano: 02 kwietnia 2020

Wynik z GZM na koniec roku zawieszam na 647 MRK natomiast w roku następnym przeksięgowuje na "7" a w RZIS pomniejszam przychody i koszty. Wynik z roku poprzedniego ujmuję przed wynikiem brutto, a wynik z roku bieżącego pomniejszam wynik netto. Wynik z roku bieżącego to różnica sum kont 702( przychód)- 712 ( koszt) i tym samym w uchwale pokazuje sumę taka jaka wynika z :7" w których jest wynik z roku poprzedniego czyli:
- za rok 2017 miałam wynik 129 tys. ( ujęłam go na 7)
- w roku 2018 wynik 135 tys. ( w tym jest wynik 2017)
Może jednak lepiej nadwyżkę z roku poprzedniego zostawiać na koncie 647 i nie komplikować sobie życia. Proszę o wskazówki.

Pytanie 1222
Dodano: 02 kwietnia 2020

Jestem małą Spółdzielnia która nie ma obowiązku badania jednak w obecnej sytuacji proszę o kilka wskazówek:
1. Posiadamy najmy ze zróżnicowanymi stawkami:
- okazjonalny/instytucjonalny
- najem zakładowy
- najem sprzed 2000r
Proszę o informacje jak potraktować najmy i czy je opodatkować podatkiem CIT .
Jeżeli tak to czy koszty i przychody finansowe( np. odsetki od zaległości czynszowych,) i pozostałe działalności operacyjnej (np. koszty sądowe )od najmu również odprowadzić cit.

Pytanie 1221
Dodano: 02 kwietnia 2020

Jesteśmy Spółdzielnią Mieszkaniową, jesteśmy w trakcie przebudowy lokalu użytkowego (znajdującego się w budynku mieszkalnym) na dwa lokale mieszkalne ( z przeznaczeniem na sprzedaż) i jeden lokal użytkowy (z przeznaczeniem na najem). Koszty gromadzimy na koncie 083 „środki trwałe w budowie”.Koszt przebudowy zostanie sfinansowany funduszem zasobowym, zgodnie z dokumentacją będzie to koszt: lokal użytkowy: ok. 75 000,00 zł, oraz dwa lokale mieszkalne łącznie: ok. 60 000,00 zł. Środki na funduszu zasobowym między innymi pochodzą z zysku netto, jest to kwota: 80 000,00 zł, pozostała kwota pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Czy Spółdzielnia może sfinansować koszt przebudowy lokalu użytkowego na jeden lokal użytkowy i dwa lokale mieszkalne, odpowiednio koszt lokalu użytkowego funduszem zasobowym - środkami po opodatkowaniu CIT - z zysku netto, a koszt lokali mieszkalnych funduszem zasobowym – środkami które pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi? Czy w takim przypadku Spółdzielnia będzie musiała zapłacić podatek CIT od kwoty finansującej przebudowę ze środków z gzm czyli od kwoty: 55 000,00 zł ( cały koszt przebudowy: 75 000,00 + 60 000,00= 135 000,00 minus sfinansowanie f. zasobowym po opodatk. 80 000,00= 55 000,00 )? Jeżeli istnieje obowiązek zapłaty podatku CIT to z jaką datą? Nowo powstałe mieszkania zostaną sprzedane w drodze przetargu w formie ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia własności na rzecz nabywcy. Czy powstały dochód ze sprzedaży mieszkań będzie zwolniony od podatku CIT, czy będzie to dochód do opodatkowania (nowy nabywca będzie członkiem Spółdzielni)? Czy dochód będzie wykazany w RZiS jako zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych?

Pytanie 1220
Dodano: 02 kwietnia 2020

Jesteśmy Spółdzielnią Mieszkaniową, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
Mam pytanie: "Czy przy zbyciu części odcinka sieci ciepłowniczej i 2 węzłów wymiennikowych c.o. znajdujących się w dwóch budynkach mieszkalnych (blokach) dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej winno się naliczyć podatek VAT w wysokości 23%, czy też będzie korzystała ze zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy.
Sieci ciepłownicze są w ewidencji środków trwałych - Budowle. Węzły wymiennikowe nie są w ewidencji środków trwałych.

Pytanie 1219
Dodano: 02 kwietnia 2020

Jako mieszkańcy bloku pewnego osiedla wysłaliśmy pismo do Spółdzielni mieszkaniowej z prośbą o udostępnienie nam kserokopii faktur za każdy miesiąc bieżącego roku, które wystawia firma zajmująca się sprzątaniem i dbaniem o krzewy i żywopłoty na osiedlu. Od Spółdzielni otrzymaliśmy odpowiedź, że nie otrzymamy kserokopii ponieważ dotyczą one wielu nieruchomości i nie są wystawiane na każdą z nich osobno. Jednocześnie Spółdzielnia podała koszty w części przypadającej na naszą nieruchomość.
Dalej nie wiemy jakie koszty ponosimy. Z podanej sumy wynika, że wymieniona kwota zawsze jest taka sama za każdy miesiąc co wydaje się nam niemożliwe ponieważ firma dbająca o nasze tereny zielone wykonuje oprócz prac stałych inne prace okresowe więc i kwota powinna być inna za każdy miesiąc.
Pytanie: Czy firma od terenów zielonych może wystawiać za wykonaną pracę z kilku nieruchomości na jednej fakturze?

Pytanie 1218
Dodano: 02 kwietnia 2020

Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową, i chciałabym zapytać jak powinno umarzać się wkłady mieszkaniowe i budowlane w spółdzielni.
Mając budynek mieszkalny - jako środek trwały o pewnej wartości np.: 83198,28 zł , umarzam w skali roku 1,50% czyli wychodzi mi umorzenie 1247,97 zł.
To umorzenie odnoszę na wkłady mieszkaniowe i budowlane /których wartość również wynosi 83198,28 zł. /
I pytanie czy mogę tę wartość umorzenia 1.247,97 zł podzielić na m2 budynku i razy metry danego mieszkania, czy raczej powinnam ,analitycznie każdy wkład na danym mieszkaniu pomnożyć stawką umorzenia 1,50% ?

Pytanie 1217
Dodano: 02 kwietnia 2020

Właściciel mieszkania (spółdz.-własn.) nie żyje ok. 15 lat. Zameldowana córka nie przeprowadziła postępowania spadkowego i nie przebywa w tym mieszkaniu ok. 3 lata. Wiemy że czynszu nie płaci. Przez całą zimę w tym mieszkaniu było górą odchylone okno w małym pokoju i na ok. 10cm otwarte drzwi balkonowe w dużym pokoju. Rozliczenie c.o. jest 60% (wspólne) i 40% (ind.wg podzielników). Co możemy jako pozostali mieszkańcy bloku zrobić skoro SM twierdzi że oni nic nie mogą bo nie mają namiarów do tej pani?

Pytanie 1216
Dodano: 02 kwietnia 2020

Proszę o pomoc w kwestii przeksięgowania nadwyżki na eksploatacji dotyczącej garaży i miejsc postojowych.
W spółdzielni od wielu lat występuje nadwyżka przychodów nad kosztami na eksploatacji obiektów garażowych i miejsc postojowych. Dokonaliśmy obniżenia stawki zaliczkowej na eksploatację i zwiększyliśmy stawkę odpisu na fundusz remontowy mimo tego w dalszym ciągu jest duża nadwyżka. Czy istnieje inna możliwość przeniesienia nadwyżki na fundusz remontowy (duże potrzeby remontowe)?

Pytanie 1215
Dodano: 02 kwietnia 2020

Czy Rada Nadzorcza ma absolutną dowolność trybu wyboru prezesa Zarządu SM , jeżeli zgodnie ze statutem SM, to Rada jest organem , który dokonuje wyboru członków Zarządu. Statut SM powierza Radzie wybór członków Zarządu i nie określa żadnych warunków , przy czym Statut powtarza za ustawą , iż członkom SM przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do organów spółdzielni. Zatem, czy wybór prezesa Zarządu dokonany w trybie tajne/poufne , poprzez kontakty nieformalne prezydium Rady z osobami sobie znanymi – brak konkursu, a nawet jakiejkolwiek informacji o planowanych zmianach w Zarządzie i poszukiwaniu kandydata na prezesa Zarządu, w sposób oczywisty nie narusza prawa członków SM do bycia wybieranym do Zarządu (organ SM) ?Członkowie SM , którzy nie wiedzieli o planowanej zmianie członka Zarządu ani tez o poszukiwaniu kandydata na członka Zarządu (prezesa) skutecznie zostali pozbawieni przez Radę Nadzorczą prawa bycia wybieranym do Zarządu. Rada Nadzorcza przeprowadzając „procedurę” naboru nie podjęła żadnej uchwały , brak informacji na ten temat również w protokołach z posiedzeń aż do momentu gdy nastąpiło „ wytypowanie” (tak określono w protokole RN)kandydata. Następnie RN podjęła , w głosowaniu tajnym Uchwałę w sprawie powołania prezesa Zarządu .
Czy w tej sytuacji można uznać , że uchwała RN w sprawie powołania prezesa Zarządu podjęta została niezgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa z naruszeniem:
- art. 35 par. 2 Prawa Spółdzielczego poprzez powołanie członka zarządu zamiast jego wyboru spośród nieograniczonej liczby kandydatów (Rada Nadzorcza nie przeprowadziła jawnej, przejrzystej i otwartej procedury konkursowej . Cała procedura wyboru została utajniona przed członkami SM , a liczba kandydatów została ograniczona do jednej osoby, której RN uznaniowo nadała status kandydata)
- art.18 par. 2pkt.2 w zw. z art.35 par. 1 pkt.3 poprzez pozbawienie członków spółdzielni biernego prawa wyborczego (prawa bycia wybieranym do organów spółdzielni ), które to prawo jest gwarancją realizacji zasady samorządności spółdzielni.
Wyjaśnienie opisanej powyżej kwestii jest dla mnie istotne z tego względu , iż przegrałam w Sądzie Okręgowym w Bielsku- Białej i Sądzie Apelacyjnym w Katowicach sprawę o stwierdzenie nieważności uchwały RN , w sprawie powołania Prezesa Zarządu jako czynności prawnej dokonanej z naruszeniem podstawowych praw członkowskich. Sąd Apelacyjny stoi na stanowisku, że Rada Nadzorcza miała prawo wybrać prezesa Zarządu bez konkursu i nie miała obowiązku zawiadamiania członków spółdzielni o możliwości kandydowania, skoro uznała, że zgłoszona kandydatura jest odpowiednia. Sąd nie dostrzega naruszenia biernego prawa wyborczego do organów spółdzielni, którymi są RN i Zarząd. Prawo to w żaden sposób nie zostało ograniczone w statucie SM. Będę wdzięczna za odpowiedź, ponieważ rozważam złożenie skargi kasacyjnej. Jakoś nie mogę się zgodzić ze stanowiskiem sądów, że Rada Nadzorcza ma nieograniczoną władzę i może łamać prawa członków spółdzielni . Nie mogę zgodzić się , że w zgodzie z prawem pozostaje takie działanie Rady , że na jednym posiedzeniu odwołuje członka Zarządu i powołuje nowego wybranego w nieustalonym trybie , a członkowie spółdzielni nie mając pojęcia o planowanej zmianie w Zarządzie nie mają możliwości kandydowania.